W grudniu ub.r. Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała raport pokontrolny z realizacji dochodów z podatku od nieruchomości przez gminy z terenu woj. łódzkiego w latach 2004-2005. Kontrolą objęto 14 gmin, trzy starostwa powiatowe i Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. NIK pozytywnie ocenił zarówno realizację tych dochodów, jak i funkcjonowanie objętych badaniami elementów systemu poboru podatków w ww. jednostkach samorządu terytorialnego. Niemniej jednak stwierdził też występowanie pewnych nieprawidłowości, takich jak nierzetelne weryfikowanie danych zawartych w składanych deklaracjach podatkowych czy brak systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych i opóźnienia w podejmowaniu działań zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Kontrolerzy NIK-u podkreślali, że dla wyeliminowania tych negatywnych zjawisk niezbędne jest przyspieszenie prac nad utworzeniem systemu informatycznego obejmującego dane z ewidencji gruntów i budynków, a także zwiększenie liczby kontroli podatkowych (więcej patrz „Przegląd Komunalny” 3/2007).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj