Rzeką Bug płyną do Bałtyku zanieczyszczenia z krajów sąsiednich: Ukrainy i Białorusi. Polska chce pomóc rozwiązać ten problem i dofinansuje trzy inwestycje ekologiczne w okolicach Bugu.

Trwają rozmowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o gospodarce ściekowej z delegacją z białoruskiego miasta Brześć. NFOŚiGW chce dofinansować trzy brzeskie projekty ekologiczne w ramach programu priorytetowego „Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug”.

O polsko-białoruskiej współpracy strony rozmawiały już w październiku 2017 r. na targach Pol-Eco-System w Poznaniu. Białorusini opisali swoje potrzeby co do gospodarki wodno-ściekowej w Brześciu. Strona polska przeprowadziła następnie kilkumiesięczną analizę merytoryczną otrzymanych dokumentów i zbierała brakujące dane w tej sprawie.

Drugie spotkanie z przedstawicielami Brześcia odbyło się 5 marca 2018 r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Brześć chciałby pozyskać z Polski środki na realizację trzech projektów: podczyszczanie ścieków w zakładach przetwarzania odpadów, zagospodarowanie wód opadowych w Brześciu oraz dezynfekcja oczyszczonych ścieków z oczyszczalni komunalnej. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do realizacji projektu pierwszego, czyli podczyszczania ścieków. Pozostałe dwa projekty NFOŚiGW “prześwietli” w dalszej kolejności.

Zanieczyszczenia płyną od sąsiadów

Analiza dokumentacji potwierdziła, że finansowanie projektu podczyszczalni ścieków jest uzasadnione. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do oczyszczalni komunalnej. Co za tym idzie, mniej zanieczyszczeń wpłynie do Bugu, a później – przez rzekę Bug i Wisłę – dostanie się do Morza Bałtyckiego.

NFOŚiGW współfinansował już modernizację oczyszczalni ścieków w Brześciu, na co przeznaczył około 5,5 mln zł. Prawo pozwala na to, aby Fundusz wspierał inwestycje poza granicami kraju, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii ministra środowiska.

W 2019 r. Brześć będzie obchodzić 1000-lecie istnienia. Jako jedyne miasto na Białorusi zostało objęte koncepcją smart city. Władze miasta wyznaczyły obiekty, które w pierwszej kolejności powinny zostać zmodernizowane. Priorytetowo potraktowano m.in. komunalną oczyszczalnię ścieków. Miasto musi też spełnić wymagania związane z oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów, rozbudową infrastruktury drogowej, a także zmniejszeniem emisji CO2.

Zlewnia jest wspólna

Międzynarodowa zlewnia Bugu o powierzchni 39,4 tys. km2 należy do zlewiska Morza Bałtyckiego i stanowi 20,3 proc. dorzecza Wisły, z czego: 49,2 proc. powierzchni zlewni znajduje się w Polsce, 23,4 proc. na obszarze Białorusi, a 27,4 proc. na Ukrainie.

Przyczyną zanieczyszczenia rzeki Bug są głównie nieczystości spływające do wody poza granicami Polski, tj. na terenie Białorusi i Ukrainy, gdzie odprowadzano do tej rzeki nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe. NFOŚiGW pomoże także inwestycyjnie w modernizacji oczyszczalni ścieków we Lwowie na Ukrainie.

Czytaj więcej

Skomentuj