Ponad 1 mln zł będzie wynosić dofinansowanie NFOŚiGW na modernizację specjalistycznej szklarni tropikalnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz bazy technicznej w Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Rogowie.

Eko-inicjatywy znanych uczelni przyczynią się do ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Umowy na ich dofinansowanie, w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. “Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”, zostały dziś podpisane.

Ogród Botaniczny na ratunek

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego posiada bogatą kolekcję roślin tropikalnych. Wiele z nich jest wymienianych na czerwonych listach gatunków zagrożonych i ginących oraz w załącznikach I i II konwencji CITES. Podpisane przez Polskę akty prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej (m.in. Konwencja CITES, Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej) zobowiązują go do utrzymania szklarni w stanie odpowiednim dla zachowania zgromadzonych w niej kolekcji. Obecnie, wskutek bardzo złych warunków panujących w szklarni tropikalnej, spowodowanych zużyciem pokrycia dachu, ogród nie może wywiązywać się z tych zobowiązań.

Stąd też pomysł na modernizację specjalistycznej szklarni tropikalnej, która będzie polegała na przywróceniu temu obiektowi jego podstawowych funkcji. Należy do nich ochrona roślin zagrożonych wyginięciem, będących podmiotem przepisów Konwencji waszyngtońskiej oraz edukacja społeczeństwa o przepisach Konwencji związana ściśle z procesem wdrażania jej przepisów w życie.

Projekt został wyceniony na blisko 478 tys. zł, z czego NFOŚiGW wyłoży w formie dotacji prawie 430 tys. zł.

Skuteczna pielęgnacja

Z kolei przedsięwzięcie „Modernizacja bazy technicznej w Arboretum SGGW w Rogowie” pochłonie prawie 545 tys. zł przy dotacji z NFOŚiGW na poziomie ok. 485 tys. zł. Z uwagi na ekstensywną pielęgnację i półnaturalny charakter przestrzeni ogrodowych występuje bardzo duże nagromadzenie spontanicznie rozmnażających się obcych gatunków roślin, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Wszystko to powoduje konieczność prowadzenia rozważnej, ale jednocześnie intensywnej i skutecznej pielęgnacji i gospodarki terenem, polegającej z jednej strony na ochronie naturalnych populacji cennych gatunków oraz kolekcji botanicznych z uwzględnieniem aspektów estetycznych i ruchu turystycznego, z drugiej, na rugowaniu rzeczywistych i potencjalnych roślin inwazyjnych wraz z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ich poza teren Arboretum.

Przedsięwzięcie SGGW ma usprawnić system utrzymania i pielęgnacji terenu Arboretum przy użyciu nowoczesnych i wydajnych technologii poprzez dostawę maszyn i urządzeń poprawiających wydajność, jakość i zastępujących prace wykonywane obecnie metodami ręcznymi lub zlecane na zewnątrz. Dotyczy to całego szeregu prac i czynności związanych z pielęgnacją drzewostanu, kolekcji botanicznych, pracami szkółkarskimi, zbiorem nasion czy pracami dokumentacyjnymi.

Czytaj więcej

Skomentuj