Kolejne 720 mln zł unijnych pieniędzy trafi do samorządów, przedsiębiorstw i organizacji w ramach działań z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Właśnie opublikowano aktualny harmonogram naborów wniosków do konkursów na dofinansowanie na rok 2018.

Dotowana będzie wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii (tu zakres konkursu może jeszcze ulec zmianie). O pieniądze mogą się starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, Lasy Państwowe, przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego w miastach i na terenach  podmiejskich oraz organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie o konkursie ma zostać opublikowanie 16 lipca 2018 r., a planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 4 września. Do dyspozycji będzie 17,2 mln zł. W ramach ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego ma zostać na ten cel wydane prawie 24 mln zł,  a w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej – 6 mln zł. 23 lipca bliźniaczy konkurs zostanie ogłoszony dla ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tu można będzie się starać o ponad 11,5 mln zł z unijnych dofinansowań. Wnioski będą przyjmowane od 11 września.

40 mln zł na inwestycje transportowe

Ponad 40 mln zł czeka na potencjalnych beneficjentów starających się o pieniądze na inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast (P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe i chodniki), te związane z systemami zarządzania ruchem i energią.

Konkurs w ramach ZIT WrOF ma zostać ogłoszony 28 września, a planowany termin rozpoczęcia składania wniosków wyznaczono na 29 października 2018 r.

Na co pieniędzy nie będzie?

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem nabory nie są przewidziane dla działań mających na celu zwiększenie produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, podnoszenie efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. W 2018 r. nie zostały też przewidziane nabory na działania z zakresu dofinansowań do wysokosprawnej kogeneracji oraz gospodarki odpadami.

Gospodarka wodno-ściekowa wspierana będzie tylko w ramach ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. 25 czerwca ma zostać ogłoszony konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, jednostek organizacyjnych,  podmiotów świadczących usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego. Będą się one mogły starać o pieniądze na budowę, rozbudowę, przebudowę i/lub modernizację zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, sieci kanalizacji sanitarnej. Wpierane będą też oczyszczalnie ścieków, inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Do wysokości 15 % wydatków kwalifikowalnych wspierana będzie budowa, rozbudowa, przebudowa sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, zbiorników umożliwiających pozyskiwanie wody pitnej i urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody. Wnioski będzie można składać od 26 lipca. UE przeznaczy na ten cel prawie 22 mln zł.

Aktualny harmonogram konkursów w ramach RPOWD jest dostępny tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj