Posłowie KO złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, który przewiduje większą ochronę lasów na terenach aglomeracji miejskich, a także wprowadza decentralizację sporządzania Planu urządzenia lasu poprzez wskazanie samorządu województwa jako organu zatwierdzającego.

Projektowana regulacja przewiduje m.in. dodanie w ustawie o lasach zapisu, zgodnie z którym do wyliczenia obszarów leśnych będą dodawane także parki krajobrazowe oraz lasy ochronne aglomeracji miejskich. Dzięki temu, lasy te będą traktowane jako obszar szczególny, a nie obszar związany z gospodarką leśną.

Jak podkreślają autorzy projektu, jest to odpowiedź na potrzebę wprowadzenia ochrony parków krajobrazowych i lasów ochronnych aglomeracji miejskich przed wycinką gospodarczą drzew.

Ponadto regulacja zmienia art. 7. W ust. 1 w pkt 2 ustawy o lasach poprzez wprowadzenie konieczności ochrony lasów ochronnych aglomeracji miejskich. “W czasach rosnącego zanieczyszczenia środowiska i ocieplenia klimatu, lasy ochronne aglomeracji miejskich pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemie. Nieodpowiedzialna wycinka tych lasów w celach gospodarczych negatywnie wpływa na jakość powietrza i cały ekosystem aglomeracji miejskich” – czytamy w uzasadenieniu.

Ponadto w projekcie znalazł się przepis, który wyłącza z Planu urządzenia lasu lasy ochronne aglomeracji miejskich, poza zabiegami pielęgnacyjnymi.

Z kolei w art. 22 ustawy o lasach projekt wprowadza sejmik województwa jako organ zatwierdzający Plan urządzenia lasu. Zapis ten spowoduje, że bez zgody sejmiku
województwa minister właściwy do spraw środowiska nie będzie mógł zatwierdzić Planu urządzenia lasu dla danego województwa.

Dodatkowo posłowie zaproponowali zmianę brzmienia dotychczasowej definicji parku krajobrazowego poprzez dodanie nakazu uzyskania zgody sejmiku województwa na prowadzenie wycinki drzew w celach gospodarczych na terenie parku krajobrazowego. Zmiana ta na celu ochronę drzewostanu w parkach krajobrazowych.

Czytaj więcej

Skomentuj