Reklama

AD1A ECOMONDO [19.09-15.10.23]

Pozwolenie wodnoprawne konieczne dla warsztatów i myjni samochodowych

Pozwolenie wodnoprawne konieczne dla warsztatów i myjni samochodowych
PU
25.04.2022, o godz. 15:00
czas czytania: około 3 minut
0

Przedsiębiorca, który chce prowadzić warsztat samochodowy powinien dopełnić wielu formalności. Nie chodzi tylko o te wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z podatkami, zgodami budowlanymi, itd. Musi także spełnić szereg wymogów środowiskowych, wynikających z prawa ochrony środowiska oraz prawa wodnego.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD1B_ARBENA1_31.08.23-02.03.24

Na odprowadzanie ścieków powstających z mycia samochodów oraz posadzek przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wydaje się na dziesięć lat, a obowiązek jego uzyskania nakładają prawo ochrony środowiska oraz prawo wodne.

Ścieki przemysłowe

Zgodnie z ustawami Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Ścieki, które powstają w wyniku eksploatacji warsztatu samochodowego niewątpliwie mieszczą się w definicji ścieków przemysłowych, bo nie stanowią ścieków bytowych, ani nie są wodami opadowymi. Powstają w wyniku prowadzonej przez zakład działalności usługowej.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego warsztat, czy myjnię samochodową jest konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego związanego z odprowadzaniem ścieków z mycia samochodów i posadzek. Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane w przypadku tzw. szczególnego korzystania z wód, przez które rozumie się właśnie wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych. Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie obejmował również odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzonego w momencie wprowadzania tych wód do środowiska. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych są wydawane zawsze z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioski i niezbędne dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przedsiębiorca powinien złożyć w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo, albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej. Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć dodatkową dokumentację:

  • operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
  • w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
  • wypis i rysunek z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane,
  • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana,
  • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Zgoda właściciela urządzeń

Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (określone w przepisach wydanych na ustawy Prawo wodne) dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń.

Na 10 lat

Stronami postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego są wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Z wydaniem pozwolenia wiąże się również obowiązek uiszczenia stosownej opłaty, którą powinniśmy uiścić na rachunek bankowy Wód Polskich, a wynosi ona aktualnie 217 zł.

źródło: prawo.pl

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

poleco 2023 ad1d [12.09-18.10.23]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2023