Przedsiębiorca, który chce prowadzić warsztat samochodowy powinien dopełnić wielu formalności. Nie chodzi tylko o te wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z podatkami, zgodami budowlanymi, itd. Musi także spełnić szereg wymogów środowiskowych, wynikających z prawa ochrony środowiska oraz prawa wodnego.

Na odprowadzanie ścieków powstających z mycia samochodów oraz posadzek przedsiębiorca prowadzący warsztat samochodowy musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Takie pozwolenie wydaje się na dziesięć lat, a obowiązek jego uzyskania nakładają prawo ochrony środowiska oraz prawo wodne.

Ścieki przemysłowe

Zgodnie z ustawami Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne, przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi będącymi skutkiem opadów atmosferycznych, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. Ścieki, które powstają w wyniku eksploatacji warsztatu samochodowego niewątpliwie mieszczą się w definicji ścieków przemysłowych, bo nie stanowią ścieków bytowych, ani nie są wodami opadowymi. Powstają w wyniku prowadzonej przez zakład działalności usługowej.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne

Jednym z obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego warsztat, czy myjnię samochodową jest konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego związanego z odprowadzaniem ścieków z mycia samochodów i posadzek. Zgodnie z ustawą Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne będzie wymagane w przypadku tzw. szczególnego korzystania z wód, przez które rozumie się właśnie wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych. Wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego będzie obejmował również odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z terenu utwardzonego w momencie wprowadzania tych wód do środowiska. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych są wydawane zawsze z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wnioski i niezbędne dokumenty

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przedsiębiorca powinien złożyć w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo, albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej. Do wniosku przedsiębiorca musi dołączyć dodatkową dokumentację:

  • operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana,
  • w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa – załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko),
  • wypis i rysunek z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane,
  • ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana,
  • wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Zgoda właściciela urządzeń

Ponadto do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (określone w przepisach wydanych na ustawy Prawo wodne) dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń.

Na 10 lat

Stronami postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego są wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Z wydaniem pozwolenia wiąże się również obowiązek uiszczenia stosownej opłaty, którą powinniśmy uiścić na rachunek bankowy Wód Polskich, a wynosi ona aktualnie 217 zł.

źródło: prawo.pl

Czytaj więcej

Skomentuj