Rada Ministrów przyjęła we wtorek nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, która m.in. umożliwi sejmikom wojewódzkim wprowadzanie bardziej rygorystycznych norm antysmogowych.

Nowelizacja ustawy dotyczy głównie przeniesienia do polskiego prawa części postanowień unijnej dyrektywy w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (tzw. dyrektywa MCP). W ramach nowelizacji wprowadzono także – ze względu na inne wymogi Unii Europejskiej – dodatkowe zmiany doprecyzowujące istniejące przepisy.

W Polsce istnieją regulacje związane z emisją zanieczyszczeń ze średnich źródeł spalania paliw, dlatego wdrożenie zapisów dyrektywy MCP wymagało jedynie zmiany, rozwinięcia lub doprecyzowania niektórych przepisów o ochronie środowiska.

Wprowadzone do ustawy zmiany dotyczą zawartości wniosków o wydanie pozwoleń na emisję, informacji zamieszczanych w zgłoszeniach dotyczących emisji do powietrza, prowadzenia publicznie dostępnego rejestru średnich źródeł spalania paliw, a także przeprowadzania – na etapie przygotowywania programów ochrony powietrza – analizy potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich źródeł spalania paliw.

Nowelizacja Prawa ochrony środowiska zakłada też utworzenie rejestru średnich źródeł spalania paliw – instalacji kotłowych o mocy od 1 do 50 MW wytwarzających energię cieplną. Nowo utworzony rejestr średnich źródeł spalania paliw, spełniający wymagania dyrektywy MCP, ma być publicznie dostępny i będzie prowadzony w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2019 r. przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj