W najbliższy czwartek, 7 czerwca, na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego otwarty zostanie EkoPark im. Macieja Płażyńskiego. W obiekcie tym prowadzone będą m.in. badania naukowe nad zagrożonymi gatunkami zwierząt.

Gdański EkoPark to jedyny tego rodzaju projekt w skali województwa, który będzie łączył funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Będą w nim prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG, ale jednocześnie, ze względu na unikatowe walory ekologiczne, park będzie miejscem wypoczynku dla wszystkich studentów i mieszkańców Trójmiasta.

W EkoParku znajdzie się unikatowa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego, którą będzie można zwiedzać zarówno indywidulanie, jak i grupowo. Na terenie obiektu zaprojektowany został przestrzenny układ zieleni z podziałem na trawniki, roślinność niską, drzewa i krzewy. Znajdą się w nim m.in. brzozy – niskie i karłowate, brzęki oraz byliny – rosiczki i ostnice.

W EkoParku wybudowano również ścieżki edukacyjne, m.in. jedną dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), a także ozdobne założenie wodne, które będzie stanowiło miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znajdą się tu również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku.

Na terenie parku będą także prowadzone badania naukowe nad gatunkami zagrożonymi, które wymagają specjalnej troski. Naukowcy skupią się na zabezpieczeniu różnorodności genetycznej takich gatunków jak rosiczka czy brzoza karłowata. Od roślin będą pobierane nasiona, by potem móc utworzyć z nich kopię do prowadzenia dalszych badań naukowych.

Na projekt „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk” Uniwersytet Gdański uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji wyniósł ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich stanowiło 70 proc. kosztów. WFOŚiGW dofinansował inwestycję kwotą 659 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj