Całkowity budżet programu mającego na celu wsparcie rekultywacji i przywrócenia wartości użytkowych lub przyrodniczych obszarom zdegradowanym przez działalność człowieka wynosi 110 mln zł. Program obejmie też zamykanie i rekultywację składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Rekultywacja terenów zdegradowanych to część pierwsza programu NFOŚiGW „Ochrona powierzchni ziemi” realizowanego w latach 2015-2030.

Nabór rozpocznie się 17 sierpnia 2020 r., a zakończy 30 czerwca 2021 r. Na dofinansowanie, w formie preferencyjnych pożyczek nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, mają szanse jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółki prawa handlowego.

Celem programu jest przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych. Dofinansowanie obejmie usunięcie odpadów, remediację, działania naprawcze w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji.

Czytaj więcej

Skomentuj