Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa wodnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Celem zmian jest m.in. stabilizacja finansowa Wód Polskich.

Z budżetu państwa, a nie jak dotychczas PGW Wody Polskie, finansowana ma być działalność Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących. Ma to nastąpić 1 stycznia 2020 r.

Uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym ma wykonywać Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Oznacza to przeniesienie z ministra ds. żeglugi śródlądowej na Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.

Zmieniono przepisy określające zawartość wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, w ten sposób dostosowując nasze prawo do unijnych dyrektyw. Nowe wymagania dotyczyć będą m.in. określenia zasięgu siedlisk przyrodniczych, a także rozszerzą katalog działalności człowieka, mających wpływ na stan środowiska morskiego.

Pozwolenia w metrach na sekundę

W pozwoleniach wodnoprawnych maksymalna ilość pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków będzie określana w metrach sześciennych na sekundę. Chodzi o to, że opłaty za usługi wodne, ustalone w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przed 1 stycznia 2018 r., określano w m3 na godzinę, a dla prowadzonych wyliczeń powinny być przeliczane w m3 na sekundę. Parametry te są niezbędne, bo stanowią składową wzoru służącego do wyliczenia opłaty stałej za pobór wód, odprowadzanie wód do wód oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi. Regulacja ta ma wejść w życie od 2020 r.

Uszczegółowiono wymogi dotyczące wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji oczekiwane jest przyspieszenie wydawania zgód wodnoprawnych, również w przypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie ,,milczącej zgody”.

Darmowa edukacja o wodzie

Według proponowanych zapisów, szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe będą mogły bezpłatnie pobierać informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami w celu popularyzacji wiedzy z tego obszaru.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj