12 lutego 2021 r. upływa termin składania wniosków na przyszły rok ws. dofinansowania samorządowych inwestycji drogowych z rezerwy subwencji ogólnej – podał w czwartek resort infrastruktury. W ostatnich latach rząd przeznaczał na dofinansowanie 336 mln zł rocznie.

Ministerstwo wyjaśniło w komunikacie, że strona rządowa i samorządowa na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniły kryteria oceny i weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań z rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku. “W związku z tym, że dotychczasowe kryteria sprawdziły się podczas weryfikacji i realizacji inwestycji w latach poprzednich, nie uległy one zasadniczym zmianom” – poinformowano.

Cytowany wiceszef MI Rafał Weber przypomniał, że obok Funduszu Dróg Samorządowych, rezerwa subwencji ogólnej jest kolejnym mechanizmem wsparcia samorządów w budowie i remontach dróg lokalnych.

“Zachęcam samorządy do realizacji inwestycji z dofinansowaniem z rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki wcześniejszemu określeniu kryteriów naboru na 2021 rok będzie więcej czasu na przygotowanie wniosków i opracowanie projektów zadań na drogach samorządowych” – dodał wiceminister.

Ministerstwo zastrzegło, że nieprzekraczalnym terminem składania wniosków na przyszły rok jest 12 lutego 2021 roku.

Resort dodał, że w ostatnich latach na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej rząd przeznaczał po 336 mln zł rocznie. W 2020 r. wsparcie uzyskało 110 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 13 województw na kwotę 65,7 mln zł; 63 powiaty na kwotę 82,9 mln zł; 33 miasta na prawach powiatu na kwotę 162,4 mln zł. Dofinansowano również utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki z rezerwy przeznaczane są na: remont, utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu; utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę; inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

Czytaj więcej

Skomentuj