Słupskie Wodociągi pozyskają 17,7 mln dotacji z Unii Europejskiej. Przeznaczą je m.in. na rozwój gospodarki obiegu zamkniętego na terenie oczyszczalni ścieków.

To kolejne wspólne przedsięwzięcie Wodociągów Słupsk wraz z gminą Słupsk (jest ona partnerem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych). Taki model współpracy pozwala na zintegrowanie działań i daje wyraźne efekty w postaci skonsolidowanego i efektywnego systemu wodno-kanalizacyjnego w całej aglomeracji słupskiej, podkreśla prezes Wodociągów Andrzej Wójtowicz.

W skład projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej” wchodzi 45 zadań, z czego 36 to przedsięwzięcia inwestycyjne, a pozostałe to zakupy inwestycyjne (maszyny, sprzęt specjalistyczny, oprogramowanie, itp.) oraz projekty dotyczące zarządzania i promocji.  Realizacja 8 zadań inwestycyjnych na terenie gminy Słupsk będzie nadzorowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, natomiast pozostałe zadania wraz z koordynacją całości projektu, zarządzaniem i rozliczaniem będą po stronie Wodociągów.

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

Głównym motywem projektu są działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz lepsze zagospodarowanie substancji odżywczych. Zadania te wpisują się w ideę gospodarki w obiegu zamkniętym bazując na potencjale energetycznym i nawozowym zawartym w ściekach i odpadach. Spółka wykorzystuje już istniejące instalacje zwiększając ich wydajność i efektywność w zakresie produkcji biogazu oraz energii elektrycznej i cieplnej z kogeneracji.

Są również zadania zmniejszające energochłonność, m.in. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii jak np. proces deamonifikacji do redukcji azotu w tzw. ciągu bocznym oraz poprzez zmianę niektórych maszyn i urządzeń na bardziej energooszczędne. Jest to kontynuacja działań w kierunku poprawy bilansu energetycznego w gospodarce wodno-ściekowej w regionie  oraz większej produkcji własnej „czystej” energii z OZE, która będzie mogła być wykorzystana  również w innych projektach (m.in. Słupski Klaster Bioenergetyczny).

Wśród postawionych celów jest także ciągłe doskonalenie procesu zmniejszenia oddziaływania odorowego. Dzięki hermetyzacji, biofitracji i  adsorpcji na węglu aktywnym w większym stopniu będzie można zorganizować i kontrolować emisję gazów złowonnych zarówno z oczyszczalni, jak i na sieci kanalizacyjnej.

Inteligentna kanalizacja

W Gminie Kobylnica wdrażany jest system poprawiający bezpieczeństwo funkcjonowania istniejącej ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej, do której podłączone jest blisko 2 tys. przepompowni przydomowych. Bezpieczna eksploatacja tego systemu wymaga inteligentnego sterowania, na zasadach zbliżonych do zarządzania siecią wodociągową oraz stworzenia alternatywnych możliwości tłoczenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Słupsku.

Inwestycje dotyczą również rozwoju systemu informacji przestrzennej umożliwiając lepsze zarządzanie sieciami, których łączna długość wynosi już blisko 900 km.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 17 715 690,80 zł, a planowany koszt brutto realizacji projektu wynosi 34 581 73,73 zł. Umowa została podpisana 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Czytaj więcej

Skomentuj