1 / 3

Sądeckie Wodociągi złożyły w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę odpadową. Podstawą zawiadomienia jest zagrożenie prawidłowego działania urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Nowym Sączu – napisano w oświadczeniu. Sądeckie Wodociągi wypowiedziały też umowę na odbiór ścieków z administrowanego przez spółkę NOVA składowiska odpadów.

Sądeckie Wodociągi odbierały od spółki NOVA ścieki przemysłowe ze składowiska odpadów przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu. „Po interwencji z 9 marca br. spowodowanej wylewającymi się na drogę ściekami w pobliżu składowiska odpadów okazało się, że wbrew umowie do kanalizacji trafiają także odpady stałe” – czytamy w komunikacie na stronie spółki, która dodaje, że takie odpady powodują zatkanie kanalizacji sanitarnej.

Jak napisano, rażąco narusza to zapisy umowy zawartej między firmami. W komunikacie czytamy także, że sposób pozbywania się odpadów przez spółkę NOVA może powodować uszkodzenia urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń znajdujących się w oczyszczalni ścieków. W efekcie cały proces technologiczny może zostać zakłócony.

– Oznacza to, że do Dunajca wpadałyby ścieki nieoczyszczone i mielibyśmy do czynienia z zagrożeniem ekologicznym – podkreśla Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów.

Już wcześniej praca oczyszczalni ścieków ulegała zakłóceniom. Kontrolerzy Sądeckich Wodociągów poszukiwali przyczyny tego problemu. – Sprawdzaliśmy sieć kanalizacyjną w różnych częściach miasta, chcąc ustalić przyczynę. 9 marca po zgłoszeniu w sprawie wylewających się ścieków na drogę, zidentyfikowaliśmy problem – mówi prezes Frączek.

Pracownicy spółki dokonali oględzin na miejscu, pobrali próbki galaretowej substancji.

Wodociągi wypowiadają umowę

Po marcowej interwencji Sądeckie Wodociągi zapowiedziały wypowiedzenie umowy spółce NOVA. „O tym fakcie została poinformowana spółka NOVA, Prezydent Nowego Sącza i sanepid. Ze względu na powagę sprawy o sytuacji powiadomiliśmy także Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wody Polskie. Doszło, bowiem do niezgodnego z pozwoleniem wodno-prawnym odprowadzania ścieków ze składowiska spółki NOVA do kanalizacji sanitarnej Sądeckich Wodociągów” – informuje spółka wodociągowa.

Zaprzestanie odbioru ścieków ze składowiska przez Sądeckie Wodociągi nastąpi, zgodnie z zapisami umowy, w terminie 20 dni od daty otrzymania pisma informującego spółkę NOVA o jej wypowiedzeniu.

„Taki rozwój sytuacji jest konsekwencją ciągu zdarzeń, które miały miejsce z udziałem spółki NOVA w ostatnich tygodniach. W styczniu br. w trakcie rutynowych badań okazało się, że spółka NOVA dopuściła się przekroczeń dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej ze składowiska o ponad 1200 procent” – czytamy w komunikacie.

„Zarząd Sądeckich Wodociągów wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem przestrzegania procedur przez spółkę NOVA. Prowadzi to bezpośrednio do zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego” – dodają władze spółki.

Czytaj więcej

Skomentuj