Projekt Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus opracowany zostanie przez zespół zadaniowy powołany przez prezydent miasta, którego pracę wspierać będą eksperci zewnętrzni. W przygotowaniu projektu tego dokumentu bardzo istotny będzie udział świdniczan.

– W pierwszym etapie prac nad strategią miasta zbierać będziemy istotne dane do diagnozy strategicznej, identyfikowane będą kluczowe wyzwania oraz proponowane kierunki rozwoju miasta. W ten proces mogą włączyć się mieszkańcy, których zachęcamy do składania uwag, wniosków i propozycji dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Świdnicy 2030 Plus – mówi Anna Skrzypacz, dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Cel: rozwój gminy

Strategia jest dokumentem, który w sposób perspektywiczny oraz kompleksowy wskazuje podejście do wyznaczania i osiągania celów rozwoju gminy. Konieczność opracowania nowej Strategii wynika zarówno z przesłanek wewnętrznych, jak i zewnętrznych uwarunkowań. Wewnętrzne przyczyny opracowania nowej strategii wynikają z faktu, iż dobiega końca horyzont czasowy obecnie obowiązującej „Strategii Rozwoju Miasta Świdnica na lata 2017-2023”. Coroczne analizy monitoringowe wskazują, że większość celów została osiągnięta lub ich realizacja nie jest zagrożona. Natomiast zmieniający się obraz społeczny, środowiskowy, gospodarczy, czy przestrzenny miasta i regionu stanowi zewnętrzne uwarunkowania i konieczność weryfikacji oraz zmian dotychczasowych kierunków rozwoju miasta przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań ekonomicznych, przepisów prawa oraz zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Dostosowanie do dokumentów strategicznych

– Istotną kwestią jest też dostosowanie nowej strategii do dokumentów strategicznych opracowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 w skali kraju, województwa, powiatu, co w konsekwencji jest podstawą do przygotowania dokumentów programowych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym unijnych w ramach planowanego nowego okresu programowania– dodaje Anna Skrzypacz.

Zainteresowani mogą składać wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące opracowywanego projektu Strategii do 30 kwietnia br.

Czytaj więcej

Skomentuj