Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: raport NIK

Łącznie artykułów: 21.

NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

NIK o Programie kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych

21.02.2024
0

Realizacja Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) była nieskuteczna i nie była prawidłowa. Celem Programu było zwiększenie retencji korytowej o 100 mln m3. W badanym przez NIK okresie zwiększenie retencji nastąpiło o 10,1 mln m3 - poinformowała Najwyższa Izba Kontroli.

Pracownicy samorządowi kontrolują szamba i umowy

Pracownicy samorządowi kontrolują szamba i umowy

18.12.2023
0

Na obszarze całej Polski rozpoczęły się kontrole kanalizacji. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zmianami w ustawie Wody Polskie – Prawo wodne z 7 lipca 2022 roku, gminni pracownicy samorządowi zobowiązani zostali do sporządzenia szczegółowych sprawozdań dotyczących gospodarki nieczystościami na podległym im terenie.

Odpady medyczne poza kontrolą. Negatywna ocena NIK

Odpady medyczne poza kontrolą. Negatywna ocena NIK

24.11.2023
0

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W okresie objętym kontrolą takie odpady, w tym wytworzone w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, były magazynowane, odbierane i zagospodarowywane niezgodnie z przepisami. Ani szpitale, ani organy administracji publicznej nie sprawowały skutecznego nadzoru nad gospodarką zakaźnymi odpadami medycznymi.

NIK przygotował raport o elektromobilności w samorządach

NIK przygotował raport o elektromobilności w samorządach

18.07.2023
0

Większość skontrolowanych gmin nie zapewniła wymaganego ustawą udziału aut elektrycznych we flotach, nie korzystając z oferowanego dofinansowania. Natomiast niektóre jst kupowały autobusy zeroemisyjne głównie ze wzgl. na dofinansowania. W Raporcie NIK znajdziemy wiele ciekawych informacji.

Uprawnienia kontrolne samorządów – narzędzie do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych?

Uprawnienia kontrolne samorządów – narzędzie do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki odpadów komunalnych?

Zarówno wyniki kontroli prowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli jak i wyniki z cykli kontrolnych GIOŚ nie napawają optymizmem. Niewystarczający nadzór gmin nad sposobami postępowania z odpadami komunalnymi oraz brak działań kontrolnych w odniesieniu do podmiotów odbierających odpady czy dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej bez niezbędnej wiedzy na temat wnioskujących o to podmiotów - to główne wnioski.

NIK krytycznie o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów: brak współpracy i wymiany informacji

NIK krytycznie o zapobieganiu pożarom miejsc gromadzenia odpadów: brak współpracy i wymiany informacji

14.03.2023
0

Brak współpracy lub choćby wymiany informacji między Inspektoratami Ochrony Środowiska, starostwami, urzędami marszałkowskimi i jednostkami Państwowej Straży Pożarnej wyklucza skuteczne zapobieganie pożarom w miejscach gromadzenia odpadów. Podmioty te dostrzegają wprawdzie potrzebę wzajemnego informowania się o funkcjonujących na ich terenie miejscach gromadzenia odpadów oraz o pożarach tych miejsc, jednak nie przejawiały inicjatywy, by te dane uzyskać.

W grupie siła, czyli NIK o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

W grupie siła, czyli NIK o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Utworzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii korzystnie wpłynęło na organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej. M.in. wzbogacono ofertę połączeń, w tym autobusowych linii metropolitalnych, a także zapewniono dodatkowe dofinansowania połączeń kolejowych w granicach Metropoli. Jednak podział zadań pomiędzy jednostkami tworzącymi Metropolię był nierzetelny: rzeczywisty zakres realizowanych przez nie zadań był niezgodny z ich wewnętrznymi regulacjami - poinformowała Najwyższa Izba Kontroli.

Straż miejska na celowniku. NIK ujawnia nieprawidłowości i apeluje o zmianę przepisów

Straż miejska na celowniku. NIK ujawnia nieprawidłowości i apeluje o zmianę przepisów

23.11.2022
0

Nie tylko rodzaj wykroczenia i okoliczności, w jakich zostało popełnione decydują o tym czy straż miejska wystawi nam mandat, czy też skończy się na pouczeniu. Kontrola przeprowadzona przez NIK pokazała, że w badanym okresie (2019-2021) decyzja w tej sprawie zależała przede wszystkim od indywidualnego podejścia funkcjonariusza do konkretnego wykroczenia i od miasta, w którym do niego doszło.

NIK o gospodarce mieszkaniowej

NIK o gospodarce mieszkaniowej

Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w kontrolowanych przez NIK gminach województwa dolnośląskiego realizowane były prawidłowo, rzetelnie i gospodarnie w zakresie zarządzania posiadanym zasobem mieszkaniowym – wynika z raportu NIK-u1. Izba sformułowała jednak szereg uwag, które mogą dopomóc we właściwym prowadzeniu gospodarki mieszkaniowej także w innych regionach, w szczególności w gminach miejsko-wiejskich.

Sejmowa komisja rozpatrzy raport NIK o przyczynach awarii

Sejmowa komisja rozpatrzy raport NIK o przyczynach awarii "Czajki"

13.09.2022
0

W wtorek Najwyższa Izba Kontroli przedstawi sejmowej komisji raport dotyczący projektowania, budowy i eksploatacji kolektora podziemnego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków Komunalnych "Czajka". W raporcie NIK oceniła m.in. przyczyny awarii, do których doszło w 2019 i 2020 r.

NIK: Słaby nadzór nad wykorzystaniem odpadów do rekultywacji gruntów

NIK: Słaby nadzór nad wykorzystaniem odpadów do rekultywacji gruntów

16.02.2022
0

Marszałkowie i starostowie nie zapewnili prawidłowego wykorzystania odpadów do rekultywacji gruntów, gdyż nie sprawowali należytego nadzoru nad realizacją wydanych zezwoleń. W toku kontroli ustalono, że nierzetelnie weryfikowali wnioski o wydanie zezwoleń, nieskutecznie i opieszale prowadzili postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń. Praktycznie nie przeprowadzali planowych kontroli podmiotów, w zakresie spełnienia warunków określonych w wydanych im zezwoleniach - poinformowała Najwyższa Izba Kontroli.

NIK: Niewystarczający nadzór nad spółkami komunalnymi na Dolnym Śląsku. Długa lista nieprawidłowości

NIK: Niewystarczający nadzór nad spółkami komunalnymi na Dolnym Śląsku. Długa lista nieprawidłowości

11.01.2022
0

W latach 2018–2020 skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego przekazały łącznie 2,7 mld zł na wsparcie spółek komunalnych. Środki te przyznano nie zawsze w sposób legalny i rzetelny, o czym świadczy skala ujawnionych nieprawidłowości o charakterze finansowym w łącznej wysokości 124 mln zł - informuje Najwyższa Izba Kontroli.

Do circular economy jeszcze daleko. Raport NIK o plastikach nie pozostawia złudzeń [PLUS]

Do circular economy jeszcze daleko. Raport NIK o plastikach nie pozostawia złudzeń [PLUS]

Szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym są niewielkie, a wolne tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych nie daje nadziei na ich rychłe zakończenie - ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie dysponuje rzetelnymi danymi o odpadach z tworzyw sztucznych. Unijne cele recyklingu plastiku mogą być trudne do osiągnięcia.

Wody Polskie odpowiadają na raport NIK

Wody Polskie odpowiadają na raport NIK

22.10.2020
0

Wielkim obciążeniem dla początków działań Wód Polskich było ponad 40-letnie niedofinansowanie całego sektora gospodarki wodnej - podkreśliły Wody Polskie odnosząc się do raportu NIK. Jak dodano, z roku na rok inwestycje jednak rosną.

NIK alarmuje: wkrótce będziemy musieli importować energię odnawialną

NIK alarmuje: wkrótce będziemy musieli importować energię odnawialną

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie i nie zostaną wprowadzone nowe regulacje, Polska stanie przed koniecznością transferu energii pochodzącej z odnawialnych źródeł z zagranicy. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport o OZE, w którym apeluje m.in. o aktualizację polityki energetycznej zwiększenie przewidywalności inwestycji. Udział OZE w produkcji energii w 2016 r. nieznacznie przekroczył 11 proc. i był najniższy od 2013 r.

css.php
Copyright © 2024