Szkolenia, badania i rozwój, infrastruktura społeczna, innowacje, nauka i edukacja, zdrowie, rewitalizacja oraz efektywność energetyczna. To obszary działań, na realizacje których w październiku mogą się ubiegać między innymi jednostki samorządu terytorialnego.

W październiku trwają nabory na projekty i działania takie jak np. rozwój usług opiekuńczych i/lub asystenckich, rozwój usług zdrowotnych, tworzenie miejsc pobytu dziennego lub całodobowego, rozwój usług pomocy środowiskowej, bezpłatne poradnictwo (np. rodzinne, prawne, psychologiczne), wzmacnianie aktywnej integracji, wsparcie społeczne lub zawodowe.

Na przykład w konkursie organizowanym przez województwo lubuskie można otrzymać 95 proc. dofinansowania. O środki mogą się ubiegać samorządy, podmioty pomocy i ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.

Więcej informacji na rpo.lubuskie.pl.

Międzyregionalny rozwój gospodarki

Ruszył też unijny konkurs Team-Net wspierający rozwój kadr sektora B+R. Dzięki niemu można sfinansować sieć współpracujących zespołów badawczych. W konkursie preferowana jest współpraca pomiędzy jednostkami z różnych regionów w kraju. Wnioskodawca musi przygotować interdyscyplinarny projekt badawczy, który obejmuje co najmniej dwie dziedziny nauki z zakresu opisanego na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Musi również uwzględniać realizację prac B+R, aby efekty projektu znalazły zastosowanie w praktyce gospodarczej. Każdy zespół może otrzymać dofinansowanie na 3 lata wynoszące w sumie do 3,5 mln zł (pokryte do 100 proc. ze środków unijnych). Budżet konkursu to 100 mln zł.

Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Unijne wsparcie dla zdolnych uczniów

Szkoły (publiczne i niepubliczne), organizacje pozarządowe, samorządy, podmioty ekonomii społecznej mogą ubiegać się o środki m.in. wspieranie zdolnych uczniów, rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji przydatnych na rynku pracy, doposażenie w materiały dydaktyczne, wsparcie rozwoju nauczycieli. W październiku szansę na wsparcie powyższych mają podmioty z województw: dolnośląskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, lubuskiego i mazowieckiego.

Dofinansowaniem (nawet do 95 proc. kosztów) zostaną objęte, np. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów czy rozwijanie kompetencji społecznych. Informacje o konkursie znajdują się na stronie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Zdrowie i rewitalizacja

Samorządy i ich podmioty, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze oraz ekonomii społecznej mogą zgłaszać projekty w licznych konkursach wspierających ochronę zdrowia, tj. poprawa opieki nad osobami niesamodzielnymi, rozwój usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych, zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, działania profilaktyczne w wykrywaniu raka (w tym informacyjno-edukacyjne), poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia.

W województwie wielkopolskim będzie można otrzymać wsparcie na działania ukierunkowane na wczesne wykrywanie raka piersi oraz raka szyjki macicy. Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Województwa Wielkopolskiego.

Efektywność energetyczna

Trwają nabory na działania związane z rewitalizacją – kompleksową zmianie sytuacji ekonomicznej, społecznej i infrastrukturalnej danego obszaru. Środki można pozyskać np. na: zagospodarowanie przestrzeni publicznych, modernizację lub przebudowę budynków, udostępnianie terenów dla mieszkańców. Wnioski mogą składać samorządy, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz związki wyznaniowe.

Również samorządy i ich podmioty, stowarzyszenia samorządów oraz dystrybutorzy energii elektrycznej mogą startować w konkursach związanych z efektywnością energetyczną. RPO dofinansują m.in. wymianę kotłów grzewczych, podłączenie do sieci gazowej lub ciepłowniczej, termoizolację budynków, przyłączanie do sieci jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

W niektórych z trwających programów dofinansowanie sięga poziomu 85 proc.

Szkolenia o przetargach

Pod koniec października rusza nabór na projekty doradczo-szkoleniowe z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. Odbiorcami są miko, mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy, którzy działają w województwie podkarpackim, świętokrzyskim lub małopolskim.

Wnioski mogą składać m.in. firmy szkoleniowe, organizacje pracodawców, organizacje związkowe i samorządu gospodarczego i podmioty działające na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. Wnioski można składać wspólnie z partnerami, którzy zapewnią kadrę, zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe. Budżet konkursu wynosi 3,19 mln zł. Jeden projekt może otrzymać do 2,87 mln zł dofinansowania (90% wartości wydatków kwalifikowalnych).

Więcej informacji na www.power.parp.gov.pl.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj