Opublikowany został aktualny harmonogram naboru wniosków do dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Świętokrzyskiego. Ponad 83 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie gospodarki odpadami. Sporo pieniędzy będzie też na inwestycje w branży wod-kan.

W trzecim kwartale ruszą nabory do w ramach działaniu 3.2 – “Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach”. O wsparcie mogą się starać projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W województwie świętokrzyskim z unijnych funduszy zostanie wydane 42 mln zł.

Także w trzecim kwartale 2018 r. na wsparcie będą mogły liczyć inwestycje w ramach działania 3.4 – “Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Na wymianę oświetlenia miejskiego na energooszczędne zostanie przeznaczone 7 mln zł (konkurs będzie dedykowany dla tzw. obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze). 8 mln zł będzie do wzięcia na budowę lub modernizację sieci ciepłowniczej.

Transport, odpady i kanalizacja

Z kolei w czwartym kwartale o 40 mln zł będą mogły się zawalczyć inwestycje z obszaru zrównoważonej mobilności miejskiej. Pieniądze można pozyskać m.in. na zakup miejskich autobusów niskoemisyjnych i bezemisyjnych zasilanych paliwem alternatywnym (elektrycznych, hybrydowych, na biopaliwa, napędzanych wodorem). Preferowane będzą zakupy tych drugich.

Najszybciej, bo w drugim kwartale 2018 wsparcie będzie dostępne na poprawę gospodarowania odpadami – w tym rozbudowę regionalnych zakładów zagospodarowania odpadami, utworzenie sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz sieci punktów ponownego wykorzystania i napraw, budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (także medycznych i weterynaryjnych). Tu do dyspozycji (działanie 4.2) jest prawie 83,5 mln zł.

Także w drugim kwartale w RPO dla województwa świętokrzyskiego znalazły się pieniądze na budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę (w tym instalacji inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi), budowę przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków. Suma dofinansowań wyniesie 50 mln zł.

Brak środków na OZE i efektywność energetyczną

W związku z wyczerpaniem środków finansowych, w 2018 r. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego nie przewiduje ogłoszenia konkursów w ramach: wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (działanie 3.1), ani poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (działanie 3.3).

Pełny harmonogram dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj