Dlaczego pszczoły zagrożone są wyginięciem? Które obszary w sąsiedztwie są niebezpieczne? Jaka jest rola ogrodów społecznych? Na te i inne pytania spróbują poszukać odpowiedzi – wraz z mieszkańcami – pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

To wszystko w ramach projektu “Kolaboratorium UAM – program szkoleniowy dla mieszkańców regionu”, który na warsztat z mieszkańcami bierze takie kwestie, jak: korzyści zdrowotne wynikające z aktywnej pracy w ogrodzie, znaczenie ogrodów działkowych w przestrzeni miasta czy też zwrócenie uwagi najmłodszych na procesy zachodzące w mieście.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, wśród mieszkańców od wieku przedszkolnego do emerytalnego. Ważną jego częścią stanowią zadania realizowane przez pracowników Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Przestrzeń, problemy społeczne  i ogrody działkowe

W Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej w ramach projektu realizowanych jest 8 zadań, w tym działania nakierowane na edukację dzieci. I tak, w ramach “Akademii przestrzeni”, wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym będzie popularyzowana wiedza z zakresu właściwego kształtowania i organizowania przestrzeni publicznych oraz zwrócenie ich uwagi na procesy zachodzące w mieście.

Z kolei “Zielony fitness i wellness” to odpowiedź na współczesne potrzeby wynikające z pogarszającego się stanu zdrowia społeczeństwa (choroby cywilizacyjne), nastających problemów społecznych (wykluczenie, alienacja) oraz częsty brak znajomości dobrych nawyków ruchowych i żywieniowych. Uczestnicy programu – konkretniej seniorzy – zdobędą wiedzę dotyczącą korzyści zdrowotnych płynących z aktywnej pracy w ogrodzie.

Kolejna inicjatywa “Ogrody działkowe – Arka Noego w przestrzeni współczesnych miast i obszarów miejskich” zwraca uwagę na znaczenie ogrodów działkowych w przestrzeni
miejskiej. Wiedza z tego zakresu wydaje się być nadal niewystarczająca, choć w czasach ubożenia flory i fauny ogrody działkowe mogą być swoistą “Arką Noego” – ostoją bioróżnorodności, w tym rezerwuarem rodzimych gatunków roślin i zwierząt.

Wzmocnienie relacji

Celem inicjatywy jest także wzmocnienie relacji uczelni z partnerami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego. Założenia projektu wpisują się w działania uniwersytetu prowadzone pod hasłem “Trzeciej misji”, rozumianej jako społeczna odpowiedzialność podejmowanych działań naukowych i dydaktycznych.

Projekt wdrożeniowy otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i będzie realizowany do lutego 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj