1288 dotacji na działania ekologiczne na łączną kwotę 6,4 mln zł, prace nad Mapą Koron Drzew, 4 nowe pomniki przyrody, tysiące zaczipowanych i wysterylizowanych zwierząt, zakup ponad 235 tys. kg karmy dla zwierząt oraz wsparcie dla organizacji pozarządowych. To tylko część działań, które w 2020 roku przeprowadzono w zakresie ochrony środowiska w stolicy.

Rok 2020 przyniósł liczne ograniczenia, jednakże okazuje się że na szczęście działania dotyczące środowiska mogły być przeprowadzone w Warszawie bez większych zmian w stosunku do pierwotnych planów.

Jednym z największych aktualnych projektów jest stworzenie Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. W ubiegłym roku stworzono projekt oraz przeprowadzono jego wieloetapowe konsultacje społeczne. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie projektu na sesji Rady Miasta i poddanie go pod głosowanie.

Kontrola stanu miejskiej zieleni

Pośród działań dotyczących środowiska należy wymienić również te, które ułatwią miastu zarządzanie terenami zieleni, w tym 9 milionami drzew, które rosną na terenie stolicy. Są wśród nich:

 • Mapa Koron Drzew – prace nad wykonaniem II części projektu zostały ukończone w grudniu 2020 r. Mapa Koron Drzew dla całej Warszawy dostępna jest w serwisie mapowym UM. Mapa dostarcza informacji o zasięgu koron drzew oraz ich zróżnicowaniu gatunkowym i kondycji zdrowotnej.
 • Mapa Zarządców Terenów Zieleni – powstała na podstawie danych z 96 jednostek, dotyczy 21 141 obiektów terenowych; na tym etapie jest to narzędzie wewnętrzne, jednak docelowo zostanie udostępniona także mieszkańcom.
 • Serwis Wiem o Wycince – prezentuje informacje o prowadzonych postępowaniach w sprawie usuwania drzew i krzewów.
 • Miejski Serwis Mapowy – zakładka „ZIELEŃ”.
 • Aplikacja MoDrzew – wdrożenie i rozwój narzędzi informatycznych służących zarządzaniu drzewami. Narzędzie przeznaczone jest wyłącznie dla ogrodników zajmujących się utrzymaniem drzew na terenach administrowanych przez miasto.

Dotacje ekologiczne

W ramach ochrony środowiska mieszkańcy Warszawy w 2020 roku mogli ubiegać się o dotacje udzielane na:

 • likwidację zbiornika bezodpływowego wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (udzielono 413 dotacji na łączną kwotę 1,64 mln zł);
 • usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest (udzielono 121 dotacji na łączną kwotę 2,15 mln zł);
 • budowę urządzeń do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych (754 dotacje na łączną kwotę 2,6 mln zł);

Łącznie w 2020 udzielono 1288 dotacji na ww. cele, na łączną kwotę 6,4 mln zł. Dotacje pozwoliły na usunięcie i unieszkodliwienie 280 ton wyrobów/odpadów zawierających azbest i zbudowanie zbiorników retencyjnych o pojemności 1952 m³.

Co ważne, dotacje na powyższe cele udzielane są nadal. Wnioski na inwestycje planowane do realizacji w 2021 roku przyjmowane są do końca marca.

Troska o zieleń

W ubiegłym roku ustanowione zostały 4 nowe pomniki przyrody, a kolejne wnioski czekają na głosowanie Rady m.st. Warszawy. Szczególną ochroną objęto: dąb szypułkowy (Mokotów), lipę szerokolistną (Włochy), jesion wyniosły (Mokotów) oraz kasztanowca białego (Mokotów).  Przeprowadzono m.in. naziemny skaning laserowy dębu szypułkowego Mieszko I, wykonano ekspertyzy dendrologiczne 160 drzew. Przeprowadzono także różnego typu badania, inwentaryzacje przyrodnicze, prace pielęgnacyjno-zabezpieczające, procedury przejęcia terenów pod zalesienie.

Przeprowadzane ekspertyzy dendrologiczne drzew weryfikują ich stan zdrowotny i oceniają zagrożenie stwarzane przez drzewa. Określają także konieczne do wykonania zabiegi pielęgnacyjne, aby to zagrożenie wyeliminować i poprawić kondycję pomników przyrody. Wykonany laserowy skan pomnika przyrody miał na celu ocenę statyki i zachowania drzewa obecnie i w przyszłości.

Zwierzęta w mieście

W 2020 roku w Warszawie uchwalony został program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy, w ramach którego zaczipowano 3 375 psów i kotów. Łączny koszt tych działań to 135 823,18 zł.

Warto zauważyć, ze od 2007 r. zaczipowano i zarejestrowano w bazie Safe-Animal 104 214 zwierząt z terenu stolicy. W 2020 roku wysterylizowano i wykastrowano 2 546 psów i kotów. W tym przypadku łączne wydatki poniesione w ramach wspomnianych działań to 469 160 zł. Od 2012 r. w Warszawie przeprowadzono 15 956 takich zabiegów.

Miasto kupiło też 235 338 kg karmy dla kotów wolno żyjących (za kwotę 1 599 922 zł). Udzielono ponadto dotacji 20 organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt na kwotę 900 tys. zł. Co arte uwagi to fakt że w 2020 roku miasto zawarło także porozumienia z sąsiednimi gminami w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami.

Opieka nad kotami i psami to oczywiście nie jedyne działania stolicy ukierunkowane na poprawę losu miejskich zwierząt – w ramach projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w stolicy ustawiono dwa automaty na karmę dla kaczek (w parkach Moczydło oraz Szymańskiego) a także zbudowano wieżę dla jaskółek oknówek w pobliżu ul. Witolińskiej na Pradze-Południe.

Czy powstanie mapa akustyczna m. st. Warszawy?

W 2020 roku zbadano oddziaływanie akustyczne kilkudziesięciu obiektów w ponad 70 punktach pomiarowych. Wykonano między innymi:

 • 5 wizji akustycznych w terenie w ramach przygotowania pomiarów;
 • pomiary hałasu przemysłowego w dzień – w 25 obiektach;
 • pomiary hałasu przemysłowego w nocy – w 15 obiektach;

Przeprowadzono monitoring hałasu komunikacyjnego w 3 lokalizacjach a w 3 obiektach określono poziom oddziaływania akustycznego. Co ciekawe, wykonane pomiary w większości wykazały brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

W 2020 roku rozpoczęto również prace dotyczące realizacji mapy akustycznej m.st. Warszawy. Powstaje ona w celu informowania mieszkańców o tym, jakie są główne źródła i poziom średniorocznego hałasu w mieście. Dodatkowo będzie ona wykorzystywana do opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem i źródłem danych gdzie należy wprowadzić działania naprawcze – antyhałasowe.

Czytaj więcej

Skomentuj