SKŁADOWISKA
Mało niebezpiecznych śmieci

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, a zatem i WIOŚ w Poznaniu, prowadzą monitoring gospodarki odpadami, dzięki czemu mogą ustalić ilość wytwarzanych odpadów i jednocześnie ich wykorzystanie oraz unieszkodliwianie, listę największych producentów niebezpiecznych odpadów, spis składowisk z uwzględnieniem stopnia i sposobu zabezpieczenia odpadów oraz dane o obrocie odpadami niebezpiecznymi.
Regionalny monitoring gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego dotyczy przede wszystkim odpadów niebezpiecznych, aczkolwiek przy okazji badań zbierane są informacje dotyczące także pozostałych odpadów. Przykładowo, w2005 roku zebrano dane od 568 wytwórców odpadów, wtym465 jednostek wytwarzających odpady niebezpieczne.
Według danych poznańskiego inspektoratu, w 2005 roku wytworzono 4928482,0 Mg odpadów, a odzyskowi poddano 3685950,9 Mg odpadów; unieszkodliwiono przez składowanie 1316693,8 Mg, a poza składowaniem 115809,0 Mg. Większa suma odpadów poddanych odzyskowi, magazynowanych na terenie zakładu i unieszkodliwionych zarówno przez składowanie, jak i poza składowaniem wynika z ilości odpadów nagromadzonych wpoprzednich latach izagospodarowanych dopiero w 2005 roku. Najwięcej odpadów powstało wwyniku procesów termicznych – 1686303,7 Mg, z czego większość stanowią mieszanki żużlowe. Na drugim miejscu pod względem ilości znalazły się odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności. Tych zebrano 1620832,8 Mg. Wponad 60 procentach są to odpady zprzemysłu cukrowniczego.
Trzecią grupę stanowią odpady z instalacji iurządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. Według tego raportu najwięcej odpadów powstało wpowiecie grodzkim miasta Konin, powiecie tureckim, grodzkim miasta Poznań, szamotulskim, nowotomyskim i gostyńskim.

Gdzie składować?

Problem składowania odpadów polega przede wszystkim na tym, że istniejące składowiska zajmują duże obszary terenu, przyczyniają się dodegradacji powierzchni ziemi, stanowią zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych, poprzez emisję gazu wysypiskowego wpływają na jakość powietrza, gleb i roślin, ponadto przyczyniają się do niszczenia walorów krajobrazowych. Zdanych zebranych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że w roku2006 eksploatowano na terenie województwa wielkopolskiego 130 składowisk, w tym jedno nowo oddane do eksploatacji składowisko w powiecie kaliskim w gminie Orli Staw. Dwa z eksploatowanych składowisk to składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowane w miejscowości Pasieka w powiecie gnieźnieńskim, gdzie składowane są głównie materiały konstrukcyjne iizolacyjne zawierające azbest i w Koninie, gdzie składowane są odpady zawierające elementy niebezpieczne z grupy 06, 08, 10, 11, 16, 17, 19. Jedno to składowisko odpadów obojętnych w Koninie, gdzie składowane są odpady zprzemysłu cukrowniczego. Pozostałe127 to składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne.
Z badań monitoringowych w porównaniu do roku 2005 wynika, że na terenie województwa wielkopolskiego w2006 roku zaprzestało przyjmowania odpadów 18 składowisk: wpowiecie chodzieskim w gminie Szamocin, w powiecie kolskim wgminie Koło, Olszówka, Grzegorzew, wkonińskim w gminie Kazimierz Biskupi, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Ślesin, Rychwał, wpowiecie krotoszyńskim wgminie Krotoszyn, w powiecie nowotomyskim w gminie Kuślin, wostrowskim wgminie Ostrów Wlkp., wpilskim wgminie Kaczory, w śremskim w gminie Dolsk, wtureckim wgminie Dobra i Turek, a w powiecie złotowskim wgminie Jastrowie.

Gminy zbierają

W gospodarce odpadami bardzo ważna rola przypada gminom, one bowiem, zgodnie zustawą outrzymaniu czystości i porządku wgminie z 13 września 1996 roku mają zapewnić czystość iporządek naswoim terenie oraz tworzyć warunkiniezbędne do ich utrzymania,m. in.: zorganizować selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych. W roku 2006 poprzez selektywną zbiórkę prowadzoną przez Urzędy Miast i Gmin naterenie województwa wielkopolskiego zebrano około 48294,6 Mg odpadów.

Likwidacja mogilników

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowanych było 27 mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady pestycydowe. Sukcesywnie są one likwidowane. Pierwszy mogilnik wmiejscowości TworzymirkiGaj, zlikwidowało Starostwo Powiatowe w Gostyniu w2003 roku.
Jak informuje WIOŚ w Poznaniu, wlatach 2002-2004 zrealizowano inwestycję „Likwidacja mogilników naterenie województwa wielkopolskiego”, wwyniku której zlikwidowano całkowicie trzynaście mogilników wnastępujących miejscowościach: Wagowo – gmina Pobiedziska, Gniezno – miasto Gniezno, Skubarczewo – gmina Orchowo, Hiszpania – gminaKrzymów, Studzieniec – gmina Chodzież, Grabówka – gminaBudzyń, Grabów Wójtostwo-gmina Grabów n/Prosną, Nadziejewo – gmina Środa Wlkp., Mateuszewo – gmina Śrem, Przybyszów – gminaKępno, Poznań Instytut Ochrony Roślin – miasto Poznań, Poznań Fort – miasto Poznań, Zwola – gminaZaniemyśl. Wokresie od sierpnia 2006 roku do marca 2007 roku zlikwidowano całkowicie osiem mogilników.
Z 13 mogilników wydobyto 2583,314 Mg (netto), natomiast unieszkodliwiono 2796,170 Mg (waga odpadów wraz z opakowaniami) przeterminowanych środków ochrony roślin. Po wydobyciu i przepakowaniu do beczek środki te zostały przetransportowane do spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI w Dąbrowie Górniczej. •

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj