Nie, bynajmniej nie chodzi o osoby, których zadaniem będzie obsługa latarni morskich a aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Ruszyła rekrutacja do projektu “Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji”. Celem jest wyłonienie 8 osób, które zostaną przygotowane do pełnienia funkcji latarnika. Sześć z nich będzie sprawować tę funkcję w ramach projektu w 2022 r.

Rolą latarników społecznych, którzy będą rekrutowani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy.

Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy. Latarnicy będą również wspierać mieszkańców przy przeprowadzkach, które są planowane w związku z przygotowaniami do prac remontowych niektórych nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek i brać udział w działaniach informacyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Harmonogram projektu zakłada w 2021 roku przeszkolenie, poprzez staże i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne 8 osób przygotowujących się do roli latarnika społecznego w obszarze rewitalizacji oraz, w 2022 roku, ich zatrudnienie w celu świadczenia pracy ukierunkowanej na pomoc mieszkańcom obszaru rewitalizowanego.

Wartość projektu wynosi 800 tys. zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 680 tys. zł (tj. 85% wartości projektu).

Czytaj więcej

Skomentuj