1 / 3

W końcu 2021 roku Wodociągi Białostockie rozpoczęły ostatni etap realizacji współfinansowanego przez UE projektu pt. „Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków – I etap”. Większość z 30 zadań inwestycyjnych odnosi się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Największą skalę mają te, które dotyczą obiektów technologicznych przedsiębiorstwa.

Mieszkańcy najbardziej odczuwają efekty inwestycji sieciowych. W listopadzie br. zakończyły się ostatnie, przede wszystkim budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kiemliczów, Polnej, Zwierzynieckiej i Wasilkowskiej. W trzech pierwszych zbudowano też nowe odcinki sieci wodociągowej, ze środków własnych Wodociągów Białostockich.

Nowe i zmodernizowane

W ramach współfinansowanego przez UE projektu wcześniej wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano sieć wod-kan. w ulicach Sejneńskiej, Handlowej, Hurtowej, Magazynowej i Składowej, Angielskiej, Kieleckiej, Mohylowskiej, Toruńskiej, Kochanowskiego, Kurpiowskiej, Esperantystów, Grabowskiego, Szaykowskiej, Kozłowej, Saturna, Neptuna, Brzechwy, Sowlańskiej, Nowakowskiego, Zawady-Lodowej-Chmielowej, Honorowych Krwiodawców, Zyndram-Kościałkowskiego, Kryształowej, Płockiej, Przytorowej oraz fragmentach Bema i Młynowej. Osoby, które jeszcze nie podłączyły swoich posesji do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, mogą to niezwłocznie uczynić poprzez Biuro Obsługi Klienta Wodociągów Białostockich (e-mail: bok@wobi.pl, tel. 85 74 58 170). Ponadto w ruchliwych ulicach Akademickiej, Legionowej, Malmeda, Spółdzielczej i Zwycięstwa zostały uszczelnione (technologią bezwykopową) duże kolektory sanitarne z przyłączami.

Nowe warstwy filtracyjne

Z końcem listopada odbył się odbiór zadania inwestycyjnego „Modernizacja stawów infiltracyjnych na terenie SUW w Wasilkowie”. Zmodernizowane, odpowiednio wyprofilowane zbiorniki mają teraz nowe warstwy filtracyjne. Stawy magazynują wodę surową, pochodzącą z ujęcia powierzchniowego na rzece Supraśl. Po wstępnej obróbce jest ona pompowana do urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Pietrasze, zmodernizowanej m.in. dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Teraz wasilkowskie stawy, wraz z otoczeniem, nadają nowego blasku najstarszemu obiektowi Wodociągów Białostockich.

Stacje uzdatniania i oczyszczalnia

Z inwestycji zlokalizowanych na wszystkich trzech stacjach uzdatniania wody (SUW Jurowce, SUW Pietrasze, SUW Wasilków) i oczyszczalni ścieków, do zakończenia pozostało zadanie „Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków”. Roboty zakończyły się tam w ostatnich dniach listopada. Aktualnie modernizowane jest oprogramowanie umożliwiające zarządzanie oczyszczalnią oraz trwa rozruch obiektów objętych projektem. Efektem tych działań ma być znaczne ograniczenie przenikania uciążliwych zapachów do atmosfery. Zakończenie modernizacji białostockiej oczyszczalni planowane jest na I kwartał przyszłego roku. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj