Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nadzoruje prace nad polityką przestrzenną związaną z zagrożeniem powodziowym. Obecnie aktualizowane są wstępne oceny ryzyka powodziowego.

Do tego zadania zobowiązuje Polskę unijna dyrektywa powodziowa. Nakazuje ona  wykonywanie przeglądu i aktualizacji co 6 lat. W ramach aktualizacji ocenić należy ryzyko powodziowe dla ludzkiego zdrowia, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Urzędy wojewódzkie i marszałkowskie w całej Polsce otrzymały w związku z tym do zaopiniowania m.in. dane przestrzenne z obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz bazę danych powodzi historycznych i powodzi prawdopodobnych, bazę danych wstępnej oceny ryzyka powodziowego, raport z ich przeglądu i aktualizacji oraz wizualizacje map. Do tej pory dokumenty zaopiniowali jedynie przedstawiciele województwa łódzkiego.

PGW Wody Polskie przeprowadziło także badanie ankietowe w jednostkach samorządu terytorialnego. Przebadano ich łącznie 3645, miasta i gminy o bardzo wysokim i wysokim ryzyku powodziowym były ankietowane w poszerzony sposób. Na terenie 54 proc. ankietowanych jednostek wystąpiły w przeszłości powodzie. Najczęstszymi typami powodzi były rzeczne (41 proc.) i opadowe (39 proc.).

Będą nowe mapy przeciwpowodziowe

W opracowaniu brano pod uwagę dane przedstawione przez Państwową Straż Pożarną. Zasugerowano powołanie jednostki odpowiedzialnej za opracowanie metodyki wyznaczania obszarów wyjątkowych narażonych na skutki nadmiernych opadów, przygotowanie materiałów edukacyjnych i instrukcji działania. W planach jest także wsparcie miast poprzez wdrożenie systemu finansowego i merytorycznego oraz przygotowanie map wrażliwości na powodzie opadowe.

Czytaj więcej

Skomentuj