Krakowski magistrat wydaje oświadczenie dementujące doniesienia o możliwym zabudowaniu terenów zieleni wokół Wzgórza Św. Bronisławy.

W odpowiedzi na złożoną w krakowskim Urzędzie Miasta petycję “STOP dla zabudowy Wzgórza św. Bronisławy” magistrat poinformował, że pojawiająca się w ostatnich tygodniach doniesienia, zgodnie z którymi na skutek podjęcia prac nad nowym planem miejscowym nastąpi “zabetonowanie” tych terenów są niezgodne z prawdą i wprowadzają opinię publiczną w błąd.

Nie będzie betonowania

Miasto wyjaśnia, że uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego obszaru “Zwierzyniec – Księcia Józefa” dotyczy terenów o łącznej powierzchni ponad 16 ha, jednakże w znacznej mierze chodzi o miejsca, na których inwestycje już się toczą, albo takie, które pozostaną niezabudowane. Celem planu jest natomiast m.in. umożliwienie rozbudowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Domu Zwierzynieckiego, zagospodarowanie Cmentarza Wojennego Glinnik oraz aktualizacja zasad ochrony terenów cennych przyrodniczo.

“Zgodnie z wytycznymi studium, jedynie 12 dotychczas niezabudowanych działek, o łącznej powierzchni 2,6 ha, zostało wskazane pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Co więcej, działki te położone są wzdłuż ul. Księcia Józefa (10 działek) i ul. Wodociągowej (2 działki, które dotychczas nie były objęte ustaleniami żadnego obowiązującego planu miejscowego). W związku z tym rozpowszechniana przez niektóre media informacja, zgodnie z którą na skutek podjęcia prac miejscowych nad nowym planem nastąpi “zabetonowanie Wzgórza św. Bronisławy” jest całkowicie nieprawdziwa.

Dla terenów, dla których w studium został ustalony kierunek zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dokument polityki planistycznej gminy ustalił parametry zabudowy i zagospodarowania terenu: wysokość zabudowy do dziewięciu metrów przy równoczesnym zachowaniu wskaźnika terenu biologicznie czynnego w wielkości co najmniej 70 proc.

Nieprawdziwa jest również informacja pojawiająca się w ostatnim czasie w mediach, zgodnie z którą na terenach tych będzie możliwe powstanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Ustalenia studium są w tym zakresie precyzyjne i wykluczają możliwość powstania takich budynków w terenach położonych wzdłuż ul. Księcia Józefa czy ul. Wodociągowej”.

Niebezpieczne precedensy

Inicjatorzy petycji “STOP dla zabudowy Wzgórza św. Bronisławy” apelowali o zaniechanie prac nad nowelizacją aktualnie obowiązującego planu. Protestują przeciwko działaniom zmierzającym do zniesienia ochrony dla terenów zieleni i domagają się, aby miasto stworzyło program wykupu niezagospodarowanych działek, wartościowych pod względem przyrodniczym.

“Prezydent Jacek Majchrowski w połowie lutego zgłosił projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP obszaru “Zwierzyniec – Księcia Józefa”. Inicjatywa zmierza do zniesienia ochrony dla części terenów zieleni. Nowe domy mają powstać w okolicach Cmentarza Wojennego Glinik i  Kopca Kościuszki. Może to być pierwszy krok to zabudowy reszty wzgórza” – czytamy w petycji.

“Większość parceli, których status może się zmienić, jest gęsto zalesiona. Budowa nowych domów będzie oznaczać wycinkę wielu drzew. Ze względu na układ wiatrów, roślinność w tym rejonie ma szczególne znaczenie dla filtracji powietrza. Bezpośrednio nad terenami, które podlegałyby zainwestowaniu znajdują się obszary osuwiskowe. Nowe budowy mogą zdestabilizować teren.

Działki są niezwykle atrakcyjne. Rozciąga się z nich piękny widok na dolinę Wisły. Dlatego presja inwestycyjna jest olbrzymia. Jeżeli teraz zostanie dopuszczona zabudowa na kilku hektarach to przy nowelizacji studium właściciele kolejnych terenów będą zabiegać o zmianę przeznaczenia działek. Zyskają silny argument, że obok ich gruntów znajdują się budynki i teren jest uzbrojony. Dlatego tworzenie precedensu może być bardzo niebezpieczne”.

Czytaj więcej

Skomentuj