W Wodach Polskich, wraz z nadejściem nowego roku, powstały nowe departamenty, które będą realizować wybrane zadania dwóch pionów. Departament gospodarki wodno-ściekowej będzie realizował wybrane zadania pionu zarządzania środowiskiem wodnym, natomiast departament rybactwa przejmie na siebie część zadań związanych z pionem usług wodnych. Powstanie tego pierwszego wydaje się ważne z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan.

Departament gospodarki wodno-ściekowej będzie się zajmował m. in. analizą ekonomiczną, techniczną oraz orzecznictwem związanym z taryfami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Dyrektorem nowego departamentu jest Joanna Kidzińska, ekonomistka, która przez 23 lata była związana z branżą wodno-kanalizacyjną.

Ważne dla branży

Obecnie trwa drugi cykl taryfikacyjny, w którym ustalane są stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na najbliższe 3 lata. Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne składają wnioski z propozycjami wysokości opłat za wodę i odbiór ścieków dla odbiorcy końcowego, czyli dla każdego z nas. Wody Polskie weryfikują wysokość cen analizując wnioski składane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Departament rybactwa

Będzie zajmował się m.in. monitorowaniem kontroli wykonywania gospodarki rybackiej, monitorowaniem kontroli zarybień, analizą ekonomiczną prowadzonej gospodarki rybackiej, opracowaniem strategii rybackiego zagospodarowania wód i ich ochrony, przygotowaniem rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania obwodami rybackimi, czy przygotowaniem rozwiązań systemowych w celu właściwego wdrożenia i funkcjonowania systemu opłat za użytkowanie obwodów rybackich oraz za dzierżawę praw rybackiego użytkowania jezior. Dyrektorem nowego departamentu jest Janusz Wrona, od wielu lat związany z gospodarką wodną i rybacką. Od 2003 roku jest pracownikiem administracji, pełnił m.in. funkcję dyrektora departamentu rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czytaj więcej

Skomentuj