Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zmienia zasady wycinki drzew na gruntach stanowiących własność osób prywatnych. Od 17 czerwca zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Od 1 stycznia obowiązują przepisy zezwalające właścicielowi nieruchomości na wycinkę drzew na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą.

W samych Katowicach w tym okresie doszło do kilku nielegalnych wycinek, w których usunięto kilkaset drzew – w tych sprawach toczą się postępowanie, które mogą zakończyć się karami sięgającymi kilku milionów złotych.

Natomiast wielokrotnie zdarzały się sytuacje, w których drzewa usuwano, co prawda legalnie – natomiast nie brano pod uwagę konsekwencji, jakie mogą nas czekać, gdy w sąsiedztwie usuniętego drzewa zabraknie.

– Przyzwyczailiśmy się do tego, że zieleń stanowi integralną część przestrzeni miejskiej, w pośpiechu nawet nie rejestrując jej obecności. Zieleń może zasłaniać brzydkie widoki i upiększyć zdominowaną surowymi odcieniami szarości rzeczywistość. W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami wielu nielegalnych i brawurowych działań. Doceniliśmy i zrozumieliśmy istotną kwestię, że wycięcie drzewa trwać może zaledwie kilka chwil, natomiast jego wzrost do podobnej wielkości – wiele dziesięcioleci. W dniu 29 maja Prezydent RP podpisał nowe zapisy ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają szereg istotnych zmian dotyczących zasad gospodarki zielenią – informuje Barbara Lampart, naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska w Katowicach.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody została ogłoszona w DzU poz.1074. Nowe przepisy będą obowiązywać od 17 czerwca br. Wyjątek dotyczy zapisów dotyczących możliwości wydania zakazu wycinki dla drzew posiadających znamiona pomnika przyrody – przepis ten wejdzie w życie w momencie wydania stosownego rozporządzenia.​

Przegląd wprowadzonych zmian:

1. Nowa ustawa nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65 cm (dla  kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50 cm (pozostałe drzewa). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

– organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany zostanie do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których powinien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenie).

– w przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

– jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

– usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

– w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy to: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych -> 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych -> 65 cm i pozostałych drzew -> 50 cm.

2. Z rad gmin zostanie zdjęta możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy ds. środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa dla drzew i 200 zł/1 m.kw. krzewu).

3. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.

Czytaj więcej

Skomentuj