Zakład Utylizacji Odpadów uruchomiono 28 września br. w Krośnie. Jego koszt budowy wyniósł 10,5 mln euro z czego prawie 70% pochodzi ze środków UE – Programu Phare 2001, budżetu państwa oraz tamtejszego WFOŚiGW. Inwestycję rozpoczęto 13 lutego 2004 r. W jej ramach stworzono nowoczesną sortowanie składającą się z linii do segregacji odpadów oraz instalacji przygotowania zawiesiny biofrakcji do fermentacji. Zawiera ona m.in. sito bębnowe, które umożliwia rozdział zmieszanych odpadów komunalnych na frakcje drobną, średnią tzw. biofrakcję oraz grubą. Jest też separator ferromagnetyków, dwa turbomiksery służące przetwarzaniu biofrakcji w zawiesinie i jej oczyszczaniu oraz sitoprasopiaskownik. Projekt budowy zakładu objął także modernizację istniejącego składowiska odpadów zwiększając jego pojemność z 505 m3 do 700 m3, modernizację oczyszczalni ścieków poprzez budowę budynku pras i stacji wapniowania osadu wstępnego, pompownię osadu wstępnego i biofrakcji oraz stację zlewczą biofrakcji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj