NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR). Wysokość wsparcia będzie zależna od wielkości miast. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił program wsparcia działań jednostek samorządu terytorialnego do realizacji polityki elektromobilności. Do rozdysponowania jest 10 mln zł. Jest adresowany do powiatów, gmin oraz związków gmin.

NFOŚiGW dofinansuje przygotowanie strategii rozwoju elektromobilności służących realizacji celów wynikających m.in. z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR), w tym w szczególności z: Planu Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

W dokumentach projektowych oceniane będą m.in.: realność harmonogramu działań wdrożenia strategii rozwoju elektromobilności, innowacyjność rozwiązań, dostosowanie taboru oraz infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także efekt ekologiczny, czyli poprawa jakości powietrza.

Nabór w ramach programu priorytetowego pn. GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności potrwa do 7 grudnia 2018 r. Przewidziano dotacje na opracowanie 100 strategii. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2018-2019.

Wysokość wsparcia będzie zależna od wielkości miast. Dla małych i średnich przewidziane jest wsparcie w wysokości do 50 tys. zł, z kolei dla dużych – do 100 tys. zł. Wszyscy wnioskodawcy mają szansę uzyskać dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Zapisy programu NFOŚiGW przewidują, że jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji. Ponadto dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały już wsparcie ze środków NFOŚiGW w ramach innych programów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj