Blisko 23 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowę oczyszczalni ścieków w Wadowicach i zakup specjalistycznego samochodu.

Wadowicka spółka otrzyma 23 mln zł dotacji z unijnej kasy oraz 10,5 mln zł pożyczki z NFOŚiGW. Koszty całkowite przedsięwzięcia oszacowano na prawie 44 mln zł.

Ekologiczną inwestycję zlokalizowano na terenie województwa małopolskiego. Obejmuje ona miasto Wadowice oraz miejscowości – Klecza Dolna, Klecza Górna i Barwałd Dolny. Zaplanowano wybudowanie 26 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2,5 km sieci wodociągowej. Ponadto przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Wadowicach w zakresie pierwszego procesu oczyszczania, tj. mechanicznego (wymiana krat i elementów towarzyszących) wraz z montażem niezbędnych urządzeń wymaganych do transportu i zagospodarowania skratek.

Przedsięwzięcie obejmuje również montaż instalacji sterowania tym etapem oczyszczania ścieków. Dodatkowo inwestycja obejmuje zakup specjalistycznego samochodu przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o średnicy od 50 do 800 mm.

Zakończenie projektu przewidziano na koniec stycznia 2021 r. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej i tym samym liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wyniesie 3351.

Umowę w sprawie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, podpisano 8 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Prezes Zarządu Kazimierz Kujda, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Prezes Zarządu Alfred Józef Karelus.

Czytaj więcej

Skomentuj