Aquanet otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację ponad 241 mln zł unijnego wsparcia. Pieniądze zostaną przeznaczone na szósty etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach.

Umowę na dofinansowanie podpisano 17 października 2017 r. podczas targów Pol-Eco System w Poznaniu. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 473 mln zł.

Realizacja projektu zakończyć się ma do 2023 roku. Do tego czasu prace będą prowadzone w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku, czego efektem będzie polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiające przyłączenie 10 207 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, zapewnienie dostaw wody pitnej o odpowiedniej jakości i poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej.

Planuje się osiągnięcie niezawodnego i w pełni efektywnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w tym aspekcie zasilania w energię oraz przeróbki osadów (ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 14,30 tys. Mg/rok).

W tym celu konieczne będzie wybudowanie 126 km i przebudowanie 6,69 km sieci kanalizacyjnej, a także wybudowanie sieci wodociągowej o długości 2,70 km. Wsparcie unijne przeznaczone będzie również na przebudowę dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych (Centralnej i Lewobrzeżnej), modernizację stacji uzdatnia wody „Wiśniowa” oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

– Podpisaliśmy już szóstą umowę z poznańską spółką – powiedział Kazimierz Kujda, prezes NFOŚiGW. – To przedsięwzięcie powinno w całości rozwiązać wszystkie problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji poznańskiej.

– Te projekty nigdy się nie kończą. Nawet jeśli będziemy mieć 100 procent podłączeń do sieci, to zawsze będzie potrzeba poddawania ich renowacji – twierdzi Paweł Chudziński, prezes Aquanetu.

– Ale prawdą jest, że zakończenie tego projektu będzie oznaczać dla spółki zakończenie intensywnego inwestowania w majątek i w sieć. Warto podkreślić, że dzięki uzyskanej dotacji uda nam się sfinansować przedsięwzięcie bez konieczności podwyżki cen – powiedział w rozmowie z Portalem Komunalnym Paweł Chudziński.

Przedsięwzięcie Aquanetu to kolejny etap kompleksowego projektu. Dotychczas spółce na to przedsięwzięcia wypłacono dofinansowanie w sumę ok. 440 mln zł, które zostały przeznaczone m.in. na budowę 200 km nowej kanalizacji i modernizację kolejnych 50 km. Zmodernizowano dotychczas trzy oczyszczalnie ścieków (Centralną, w Borówcu i w Mosinie) i stację uzdatniania wody w Mosinie. Wybudowano także 4 km sieci wodociągowej i dodatkowe 16 km poddano modernizacji. Projekt przyczynił się do podłączenia 35 788 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj