Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór na dofinansowanie budowy nowych lub przebudowy jednostek wytwarzania energii z OZE. Pula środków na ten cel to 300 mln zł.

Dofinansowanie przewidziano dla koordynatorów lub członków klastra energii.

Narodowy Fundusz podzielił pulę 300 mln zł na dwa rodzaje projektów: 100 mln zł w formie dotacji na inicjatywy związane tylko z produkcją energii cieplnej oraz 200 mln zł w formie pomocy zwrotnej na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej łącznie.

Maksymalnie można uzyskać 85 proc. dofinansowania. Może być ono udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z OZE, który koordynuje lub jest członkiem klastra energii.

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

To już drugi nabór z unijnego poddziałania 1.1.1. W pierwszym, który zakończył się 1 marca 2017 r., do NFOŚiGW wpłynęło 15 wniosków, które są obecnie na etapie oceny merytorycznej. Tym, którzy otrzymają największą punktację konkursową, Fundusz rozda 210 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj