Pełnej funkcjonalności BDO spodziewać należy się ok. 2023-2025 r. – przewidują eksperci Business Center Club. Wynika to z przepisów przejściowych oraz przesunięcia środków finansowych. – To niepojące, bo przez najbliższe kilka lat dane o odpadach będą dalej danymi deklaratywnymi – komentuje BCC.

Trwają prace nad utworzeniem bazy danych o odpadach (BDO). – Niestety, są to wciąż
prace przygotowawcze i administracyjne, które odsuwają w czasie praktyczne funkcjonowanie bazy – oceniają eksperci.

Ministerstwo Środowiska opublikowało niedawno projekt nowelizacji ustawy o odpadach, która odnosi się m.in. właśnie do BDO. Z danych resortu wynika, że wpisu do rejestru dokonało ponad 63 tys. przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy o odpadach. Mniej papierologii

“Papierowy” okres przejściowy

BDO ma zostać uruchomione w pełni w 2020 r., jednak do końca 2020 r. będą obowiązywały dotychczasowe przepisy ewidencyjne. Oznacza to, że przez najbliższych kilka lat sprawozdawczość nadal będzie przede wszystkim “papierowa”. Elektroniczny rejestr będzie funkcjonował zatem w ograniczonym zakresie.

Z zadowoleniem przyjmujemy zrozumienie przez Ministra Środowiska, iż ewidencja odpadów prowadzona w wersji elektronicznej jest kluczem do wypełniania celu, jaki stawiany jest przed BDO – mówią przedstawiciele BCC.

– Wskazujemy, iż elektroniczne wersje dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR powinny zostać powiązane z dokumentacją ewidencyjną. Cieszy również fakt dopuszczenia do obrotu kopii dokumentów oraz zwiększenie możliwości elektronicznego korzystania z rejestru BDO w prawidłowym rozumieniu pojęcia „elektroniczny”. Martwi jednak fakt, iż nastąpi to dopiero w 2020 r. – dodają.

Zdaniem ekspertów świadczy to o skali trudności, jaką sprawia tworzenie elementów BDO. Na dodatek brak elektronicznego formularza rejestracyjnego/aktualizacyjnego spowodował obciążenia w administracji samorządowej oraz opóźnienia w rejestracji podmiotów w BDO.

BDO może nie ruszyć w 2020 r.

Z technicznego i technologicznego punktu widzenia zrozumiałym jest rozłożenie w czasie prac nad wytworzeniem pozostałych modułów BDO – ocenia BCC. Według organizacji BDO nie będzie jednak działać od 1 stycznia 2020 r. jak deklarowano wielokrotnie podczas prac nad nowelizacją ustawy o odpadach w 2017 r.

W związku z zawartymi przepisami przejściowymi i przesunięciami środków finansowych sądzić należy, iż pełnej funkcjonalności BDO spodziewać należy się około 2023-2025 r. – mówią eksperci.

Jest to niepokojącą informacja, ponieważ przez najbliższe kilka lat dane o odpadach będą dalej danymi deklaratywnymi. BCC popiera pomysł likwidacji często nieaktualnych i nieprzystających do rzeczywistości wzorów sprawozdań. Sygnalizujemy jednak, że określone w projekcie ustawy zakresy informacji o charakterze sprawozdawczym są zbyt ogólne – ostrzegają przedstawiciele Business Centre Club.

BCC proponuje opracowanie załączników do ustawy w postaci wzorów poszczególnych
sprawozdań. Pozostawienie jedynie ogólnych zapisów co do zawartości formularzy w BDO spowoduje liczne problemy interpretacyjne, a na poziomie technicznej produkcji modułu BDO doprowadzi do nieporozumień na linii zlecający-wykonawca. Powodem tych nieporozumień będzie oczekiwanie przez zlecającego (MŚ) walidacji i współpracy poszczególnych elementów systemu. Z punktu widzenia wykonawcy będzie się on trzymał zapisów ustawowych, które pozwalają na umieszczenie chociażby pól edytowalnych, w których można wpisać dane w różnych formatach – argumentują eksperci.

BCC proponuje, aby w prace nad BDO zaangażować także Ministerstwo Cyfryzacji. Organizacja sugeruje też poprawki do nowelizacji ustawy:

 • w art. 1 pkt 9 ust. d dotyczącym zawartości Karty Przekazania Odpadów
  Komunalnych należy dodać informacje o masie przekazywanych odpadów;
 • w art. 2 dotyczącym zakresu sprawozdań z gospodarowania odpadami
  komunalnymi należy:
  – dodać zapisy upoważniające punkt skupu odpadów komunalnych do legitymowania dostawcy odpadów, w celu wykazania źródła pochodzenia odpadów (z której gminy);
  – do zakresu sprawozdania odbierającego odpady oraz sprawozdania gminy
  należy dodać zakres danych niezbędnych do wyliczenia poziomu ograniczenia
  składowania odpadów ulegających biodegradacji;
  – uregulować kwestię stanów magazynowych dla odpadów komunalnych. W
  obecnie obowiązującym układzie sprawozdawczym powszechnym jest
  wskazywanie procesu R13 (magazynowanie). W projektowanych zmianach brak
  wskazania na te kwestie.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj