Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny zamierza przekształcić blok elektrociepłowni w instalację mogącą wykorzystywać jako paliwo posortownicze odpady komunalne. Przetarg już ogłoszono.

MPGK – Krośnieński Holding Komunalny pracuje nad kompleksowym rozwiązaniem problemów z zagospodarowaniem odpadów dla miasta Krosna i 28 gmin, które nawiązały współpracę z miastem. W sumie obejmuje on 340 tys. mieszkańców. Spółka ogłosiła przetarg na budowę bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa.

W MPGK-KHK mocno zaawansowane są inwestycje związane z modernizacją tamtejszego zakładu unieszkodliwiania odpadów. W czwartym kwartale 2020 r. planowany jest rozruch technologiczny zmodernizowanej instalacji biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów.

– Inwestycje związane z modernizacją zakładu mają na celu przekształcenie dotychczasowej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w uniwersalną, nowoczesną instalację ukierunkowaną na maksymalizowanie odzysku surowców. W aktualnej sytuacji nie jest jednak możliwe odzyskanie i ponowne wykorzystanie wszystkich odpadów – uważa Janusz Fic, prezes MPGK – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

– Zagospodarowanie tych, które pozostają po procesach segregacji jest bardzo kosztowne z uwagi na niewielką ilość instalacji, które są w stanie termicznie zagospodarowywać te odpady – dodaje.

Jest koncepcja, potrzeba wykonawcy

Krośnieńskie MPGK posiada zaawansowaną koncepcję budowy bloku energetycznego z wykorzystaniem pozostałości po sortowaniu odpadów jako wkład do produkcji paliwa do bloku energetycznego.

Jak podkreślają przedstawiciele KHK ogłoszenie przetargu nie znaczy, że blok energetyczny w Krośnie powstanie na pewno. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w drugim półroczu 2020 r.

Kwestią determinującą ma być uzyskanie wpisu przedsięwzięcia planowanego w Krośnie na listę Ministra Klimatu instalacji przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Publikacja listy miała być przewidziana pod koniec roku, jednak przedstawiciele resortu, zapowiadający kolejną nowelizację przepisów, stwierdzają, że ministerstwo chciałoby się z tego pomysłu w ogóle wycofać.

Wykorzystać odpady

Tymczasem spółka MPGK-KHK szacuje, że do spalenia w blokach elektrociepłowniczych mogłoby trafić około 20 tys. ton odpadów – pozostałości z sortowania, których ponowne użycie nie będzie już możliwe. – Nasz projekt posiada olbrzymie atuty i to zarówno jeżeli chodzi o strefę ekologiczną jak i ekonomiczną, do tego jest to przedsięwzięcie samorządowe ukierunkowane na kompleksowe rozwiązanie lokalnych problemów – twierdzi Janusz Fic, prezes spółki.

Przewidziana instalacja do budowy w Krośnie to blok energetyczny o mocy 10 MWt. Instalacja ma zagospodarować pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych z terenu wszystkich współpracujących gmin zapewniły całość potrzebnego paliwa do tego bloku.

100% produkowanego ciepła miałoby być wykorzystane na potrzeby grzewcze miasta Krosna, a energia elektryczna na potrzeby własne spółki.

Główną jednostką w krośnieńskiej elektrociepłowni jest obecnie blok energetyczny opalany biomasą produkujący w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną. Spółka prowadzi inwestycje związaną z budową kolejnego kotła wykorzystującego biomasę. Ma to zmniejszyć zużycie miału węglowego w elektrociepłowni. Wykorzystanie odpadów ma całkowicie wyeliminować użycie miału węglowego w krośnieńskiej elektrociepłowni.

– Wymierną korzyścią dla mieszkańców z naszej inwestycji będą też niższe opłaty za gospodarowanie odpadami. Dzisiaj spółka ponosi bardzo wysokie koszty zagospodarowania pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Do tego dochodzą jeszcze wysokie koszty transportu do odległych instalacji, które mogą zagospodarować te odpady termicznie. Powstanie bloku energetycznego w Krośnie znacznie obniży te koszty, a to wpłynie na obniżenie opłat ponoszonych przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami – powiedział Janusz Fic, prezes MPGK-KHK.

Czytaj więcej

Skomentuj