Z informacji uzyskanych od przedstawicieli sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, jak i wojewodów wynika, że system odprowadzania ścieków ze szpitali przekształconych w jednoimienne zakaźne działa w większości przypadków prawidłowo – informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W szpitalach nie dochodzi na szczęście do wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

– Mamy świadomość że w wielu przypadkach jest to wynikiem szerokiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a szpitalami, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego obywateli – dodaje resort.

I przypomina o regulacjach zawartych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie odprowadzania ścieków, w tym ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwaną dalej „ustawą”, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Podobny zapis zawiera również art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które wykonują te obowiązki za pośrednictwem przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych działających na ich terenie.

Ustawa reguluje m.in. prawa i obowiązki zarówno przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i podmiotów wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy odbiorca usług (tu szpital) odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, ponadto art. 10 ustawy określa katalog obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych.

W myśl z art. 9 ust. 2 pkt 6 lit. a ustawy, zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne. Szpitale jednoimienne powołane do leczenia osób zakażonych wirusem COVID-19 muszą, zgodnie z prawem, stosować się do tego wymogu i wstępnie oczyszczać ścieki, tak aby nie wprowadzać do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających drobnoustroje chorobotwórcze.

Każde oczyszczanie zmniejsza ryzyko

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w swoich komunikatach informuje, że nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się wirusa SARS-CoV-2 przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie, to jednak wskazuje ona, że każdy etap oczyszczania ścieków  powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

17 kwietnia podczas webinarium „Branża wod-kan w czasie epidemii – doświadczenia i porady praktyków” Małgorzata Bogucka-Szymalska z MGMiŻŚ mówiła: – Współpracujemy z wojewodami i WIOŚ-ami w całym kraju, bo wiemy, że w przyszłości jeszcze więcej szpitali będzie musiało być zmienione na szpitale jednoimienne, więc zapotrzebowanie na podczyszczanie ścieków będzie rosło – zauważyła Bogucka-Szymalska.

Obecnie, jak informuje na swojej stronie ministerstwo, w większości szpitali jednoimiennych w Polsce zastosowano dodatkową dezynfekcję ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.

Czytaj więcej

Skomentuj