Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia popiera starania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu na terenie Gliwic. Konieczna jest budowa polderu poniżej ujścia rzeki Bytomki w tym mieście, jak również realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości wód rzeki Kłodnicy – czytamy na stronie Metropolii.

 

W sprawie tej podjęto stosowną uchwałę podczas Zgromadzenia GZM, które odbyło się w środę, 26 stycznia.

Zagrożenie powodziowe

Miasto Gliwice w całości leży w zlewni rzeki Odry, a odwadniane jest przez rzekę Kłodnicę wraz z jej dopływami. Od ujścia potoku Promna koryto Kłodnicy jest skanalizowane oraz na całej długości w obrębie aglomeracji wybrukowane i wybetonowane. Zagrożenie powodziowe na omawianym obszarze wynika więc nie tylko z przepływu rzeki, ale także jej dopływów, które zmieniają swój charakter w wyniku intensywnej działalności wydobywczej i urbanizacji.

Gliwice nie posiadają osłony przeciwpowodziowej

Znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej doliny rzeki Kłodnicy mają trzy zbiorniki retencyjne: Dzierżno Duże, Dzierżno Małe oraz Pławniowice. Wszystkie zlokalizowane są jednak poniżej miasta, przez co Gliwice nie posiadają osłony przeciwpowodziowej. Miasto podejmowało już próby porozumienia się z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, natomiast kontakty te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

To nie tylko problem Gliwic

Co ważne, problem nie dotyczy jednego miasta. Budowa odpowiedniej infrastruktury przeciwpowodziowej na rzece Kłodnicy ma znaczenie ponadlokalne, ponieważ jej zlewnię stanowią tereny znajdujące się na obszarze Bytomia, Chorzowa, Gierałtowic, Gliwic, Katowic, Knurowa, Mikołowa, Łazisk Górnych, Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Tarnowskich Gór, Zabrza i Zbrosławic. Dlatego samorząd Gliwic zwrócił się o wsparcie do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Planowany polder, czyli osuszony depresyjny teren, służący ochronie przed zalaniem, ma retencjonować wody ze zlewni rzeki Kłodnicy położonej powyżej Gliwic, tworząc zabezpieczenie przed powodzią.

Chcą współpracy z Wodami Polskimi

Samorząd Gliwic posiada wykonaną na własne zlecenie dokumentację projektową polderu, którą chce przekazać Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu „Wody Polskie”, które jest administratorem rzeki, a więc podmiotem właściwym do realizacji tego typu inwestycji. Realizując budowę polderu, GPW Wody Polskie otrzymałoby wsparcie ze strony Gliwic, jak i zainteresowanych samorządów z obszaru Metropolii.

Zgromadzenie GZM podczas środowych obrad przyjęło uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem w tej sprawie do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury.

Link do uchwały (druk 331)

Czytaj więcej

Skomentuj