Prezydent Gliwic powołał nową Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną i zatwierdził jej regulamin. Pięcioosobowe obecnie gremium doradcze ma opiniować opracowania dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczącym MKU-A został Leszek Trząski, a jego zastępcą – Damian Kałdonek. W zespole zasiada również Aleksandra Adryańska-Krząkała, Adam Biegański i Michał Stangel.

Podstawowym działaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest pisemne opiniowanie opracowań dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego (projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyników analiz wspomnianych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub tzw. towarzyszącej) oraz innych opracowań planistycznych i koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dotyczących miasta.

W skład zespołu, dysponującego wykształceniem i fachowym przygotowaniem związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania, wchodzi obecnie 5 specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego. Są wśród nich przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów RP i międzynarodowej organizacji „Architekci bez granic”, doświadczony projektant układów drogowych oraz wykładowcy akademiccy z bogatym dorobkiem naukowym w dziedzinie projektowania urbanistycznego, gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju. To osoby o znaczącym autorytecie i dorobku zawodowym w zakresie architektury, urbanistyki, ochrony środowiska i komunikacji, których doświadczenie i ekspercka wiedza pozwolą na szersze spojrzenie na proces planowania przestrzennego w mieście.

Leszek Trząski – przewodniczący

Przyrodnik, absolwent i długoletni pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Polskiej Akademii Nauk, a następnie Głównego Instytutu Górnictwa, zastępca dyrektora Śląskiego Ogrodu Botanicznego, autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań eksperckich związanych z ochroną środowiska dla podmiotów samorządowych, rządowych i górniczych, współtwórca licznych programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami, kilku strategii sektorowych i terytorialnych, ocen oddziaływania na środowisko oraz licznych koncepcji programowo-przestrzennych i studiów projektowych dotyczących różnych aspektów gospodarowania środowiskiem. Jest moderatorem wielodyscyplinarnych zespołów eksperckich w ramach projektów badawczych i projektów rozwojowych, zarówno krajowych, jak międzynarodowych, m.in. SALUTE4CE (w ramach programu CentralEurope). Jest ekspertem grupy środowiskowej w procesie tworzenia strategii „Gliwic e 2040”.

Damian Kałdonek – wiceprzewodniczący

Absolwent Technikum Budowlanego w Zabrzu i Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (Dyplom Roku – nagroda Towarzystwa Urbanistów Polskich 1996). Ukończył Podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków. Aktywny zawodowo od 1994 roku, najpierw we współpracy z biurami projektowymi, a od 1996 roku jako współzałożyciel biura architektonicznego KWADRO oraz właściciel i główny projektant w PROjARCH Damian KAŁDONEK – gliwickiej pracowni realizującej opracowania projektowe dla inwestorów prywatnych oraz biznesowych i samorządowych. Członek SARP i Izby Architektów RP, mający w dorobku (wraz z zespołem i współpracownikami) ponad 100 realizacji w Polsce i zagranicą oraz udział w licznych konkursach studialnych i realizacyjnych. Laureat nagród i wyróżnień, autor publikacji w prasie branżowej, uczestnik wielu wydarzeń związanych z propagowaniem architektury i urbanistyki. W kręgu jego zainteresowań są również projekty urbanistyczne (jest autorem projektu pierwszego śląskiego woonerfa na ul. Siemińskiego, opracował również wielowariantową koncepcję przebudowy i zagospodarowania ul. Zwycięstwa w Gliwicach).

Aleksandra Adryańska-Krząkała

Architekt, urbanista, zajmuje się m.in. problematyką rewitalizacji miast oraz dzielnic mieszkaniowych, w tym problematycznych przedmieść dużych aglomeracji, takich jak np. podparyskie dzielnice Aubervillier i La Courneuve. Pracowała m.in. w paryskiej firmie TGTFP przy projektach rewitalizacji dzielnicy Château Rouge oraz projekcie Seine Arche (przedłużenie historycznej osi biegnącej od centrum Paryża i Łuku Tryumfalnego do podparyskiego La Defence), a także w Afryce i Azji, m.in. nad projektem rewitalizacji w Saint-Louis w Senegalu oraz rewitalizacji Diyarbakir, nieformalnej stolicy tureckiego Kurdystanu. Oprócz problematyki urbanistycznej zajmuje się również projektami architektonicznymi, budownictwem mieszkalnym (socjalnym) oraz użytkowym. W tej tematyce pracowała m.in. nad projektem biur dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) z siedzibą w Paryżu. Jest członkiem francuskiej i polskiej izby architektów, międzynarodowej organizacji „Architekci bez granic” oraz fundacji „Les Ateliers” zajmującej się planowaniem i projektowaniem urbanistycznym na różnych kontynentach. Bierze udział w pracach grupy przestrzennej w procesie tworzenia strategii „Gliwice 2040”.

Adam Biegański

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doświadczony projektant układów komunikacyjnych, autor ponad 500 projektów układów komunikacyjnych i obiektów inżynierskich. Posiada uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjno-inżynieryjnej. Prezes zarządu firmy Biuro Projektów A-PROPOL zajmującej się od 25 lat projektowaniem, głównie w dziedzinie drogownictwa i obiektów związanych z uzbrojeniem podziemnym. Od wielu lat realizuje projekty dotyczące przede wszystkim dróg i układów komunikacyjnych, w tym we współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na terenie całego kraju, Zarządami Dróg Wojewódzkich w 6 województwach oraz licznymi miastami, w tym Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach. Członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach I kadencji.

Michał Stangel

Urbanista, profesor Politechniki Śląskiej. Zajmuje się konkretyzacją idei zrównoważonego rozwoju miast w projektowaniu urbanistycznym, w tym w rewitalizacji, kształtowaniu nowych obszarów zabudowy i przestrzeni publicznych. Stypendysta Fundacji Bauhaus-Dessau oraz Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology, gdzie współtworzył projekt Zaragoza Digital Mile. Autor (w zespołach) kilkudziesięciu opracowań urbanistycznych, m.in. nagrodzonego nagrodą Ministra Infrastruktury i Budownictwa planu miejscowego Nowego Centrum Tczewa na terenie powojskowym, koncepcji w ramach modelowej rewitalizacji w Rybniku i pilotażowej rewitalizacji w Wałbrzychu, założeń przestrzennych gdyńskiego Infoboxu. Laureat 30 konkursów urbanistycznych (m.in. I miejsce w międzynarodowym konkursie Kraków – Nowa Huta Przyszłości). Autor książek „Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju”, „Odnowa miast w społeczeństwi e informacyjnym: technologie informacyjne i komunikacyjne w procesach rewitalizacji” i „Airport City. Strefa okołotniskowa jako zagadnienie urbanistyczne”.

Czytaj więcej

Skomentuj