Od 1 stycznia 2021 r. w Słupsku stawka za gospodarowanie odpadami wynosi 21 zł od mieszkańca, a nie jak dotychczas 18 zł. Ci, którzy nie zastosują się do obowiązku selektywnej zbiórki, do końca roku zapłacą podwójną stawkę, w 2022 r. potrójną, a w kolejnym roku jej czterokrotność.

Wyższa stawka to efekt przyjęcia we wrześniu 2020 r. przez Radę Miejską w Słupsku (Pomorskie) uchwały zmieniającej tę z 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody, ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z uchwałą nadal obowiązuje metoda naliczania opłaty za śmieci od iloczynu osób zamieszkałych daną nieruchomość. Wzrosła natomiast od 1 stycznia 2021 r. o 3 zł opłata za segregowane śmieci. Mieszkańcy Słupska miesięcznie zapłacą 21 zł od osoby za śmieci zbierane w sposób selektywny, obowiązkowy zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ta stawka zostanie pomniejszona o 2 zł tym właścicielom budynków jednorodzinnych, którzy kompostować będą przy domu bioodpady.

Natomiast dla tych, którzy nie będą stosować się do obowiązku selektywnej zbiórki, określono opłatę podwyższoną. W Słupsku od stycznia do końca grudnia 2021 r. wynosić ona będzie dwukrotność ustalonej na 21 zł stawki. W 2022 r. pobierana będzie w potrójnej wysokości, a w kolejnym roku stanowić ma jej czterokrotność.

Jak podano w uzasadnieniu, podjęcie uchwały “stało się niezbędne ze względu na stale rosnące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Słupska”. Podwyżka stawki opłat ma pozwolić uniknąć deficytu.

Dyrektor wydziału gospodarki komunalnej w magistracie Katarzyna Guzewska podczas wrześniowej sesji rady miejskiej mówiła, że system zagospodarowania odpadów kosztuje Słupsk 18 mln zł i “obecne stawki nie pokrywają tych kosztów”. Przedstawiła analizy, z których wynikało, że mieszkańcy Słupska produkują coraz więcej śmierci. Porównując luty z 2019 r. do lutego 2020 r. wzrost wyniósł 200 ton. Był on jeszcze wyższy w czerwcu i wyniósł 505 ton. Jak zaznaczyła wówczas Guzewska w 2020 r. na jednego mieszkańca przypada o 32 kg więcej śmieci niż w 2019 r.

Dodała przy tym, że coraz droższe są składowanie i utylizacja odpadów, przede wszystkim tych z frakcji energetycznej. Mówiła też o wzroście ceny recyklingu, co jak podała, ma związek z wycofaniem się Chin z odbioru papieru i plastiku.

Od marca do końca grudnia 2020 r. mieszkańcy płacili miesięcznie 18 zł za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą z 27 listopada 2019 r. do końca grudnia 2020 r. opłata za niestosowanie się do obowiązku segregacji śmieci wynosiła dwukrotność podstawowej stawki. W 2021 r. miała być ona pobierana w potrójnej wysokości, a w kolejnym roku stanowić jej czterokrotność. Przed zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Słupsku miesięczna stawka za nieselektywną i selektywną zbiórkę odpadów wynosiła odpowiednio 24 zł i 12 zł.

Czytaj więcej

Skomentuj