Rozpoczyna się kompleksowa modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Do roku 2022 przeznaczone zostaną na ten cel 132 mln zł. Inwestycja pozwoli m.in. zabezpieczyć Łódź przed zalaniami oraz odzyskiwać fosfor z osadu ściekowego.

Łódź, z uwagi na swoje położenie na licznych strugach, które zostały niewłaściwie skanalizowane (dopiero w ostatnich latach są odsłaniane) oraz specyfikę zabudowy, jest szczególnie wrażliwa na gwałtowne opady deszczu. Duże ulewy spowodowały tam wielomilionowe straty w maju tego roku, ostatnie deszcze też poskutkowały podtopieniami.

Wody opadowe. Jak sobie z nimi poradzić?

Planowana na okres od 2018 do 2022 r. inwestycja zakłada m.in. budowę dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej objętości ok. 40 000 m3 w łódzkiej oczyszczalni. Mają one zwiększyć bezpieczeństwo ekologiczne dla Łodzi i aglomeracji łódzkiej poprzez zabezpieczenie przejęcia większości zanieczyszczeń niesionych przez wody opadowe i umożliwienie ich oczyszczenia, w szczególności podczas intensywnych i długotrwałych opadów deszczu. Dzięki temu poprawi się jakość wód powierzchniowych oraz wód rzeki Ner w szczególności w zakresie redukcji związków azotu i fosforu, a także odzysku tego drugiego. Inwestycja zapewni 100 proc. unieszkodliwiania osadów ściekowych wytwarzanych w GOŚ.

– Ponad 68 mln zł pozyskaliśmy na ten cel z Funduszu Spójności Unii Europejskiej – mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa została już podpisana przez prezydenta miasta oraz władze NFOŚiGW i mogą rozpocząć się prace przygotowawcze.

Modernizacja instalacji

Poza budową zbiorników retencyjnych projekt zakłada modernizację instalacji odwadniania osadów, zwiększenie przepustowości dwóch linii przepływowych, modernizację węzła piaskowego oraz budowę instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu.

Wiele urządzeń funkcjonujących od ponad 30 lat w GOŚ zostanie wymienionych na nowe, co przełoży się na ich mniejszą awaryjność, lepsze i wydajniejsze funkcjonowanie oczyszczalni pod względem technologicznym. Dotyczy to m.in. instalacji odwadniania osadów, gdzie dzięki zakupowi trzech nowych wirówek osiągnięte zostaną właściwe parametrów pracy Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów i Skratek ITPO, gdzie osad ulega unieszkodliwieniu.

Odzysk fosforu

Powstanie też instalacja termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków. Podstawowym celem zadania jest redukcja materii organicznej w osadach kierowanych do ITPO, w wyniku czego m.in. zwiększeniu ulegnie produkcja biogazu na oczyszczalni, a tym samym produkcja energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne GOŚ ŁAM.

W celu ograniczenia azotu i fosforu odprowadzanych z części osadowej oczyszczalni do ponownego oczyszczania w części biologicznej, zostanie wybudowana instalacja zapewniająca wysoką skuteczność usuwania azotu przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii efektywnej energetycznie i bez konieczności stosowania dodatków wspomagających proces.

Przewidziano też budowę instalacji zapewniającej odzysk fosforu z odcieków – pierwiastka, którego zasoby naturalne na świecie są na wyczerpaniu. Powstający w GOŚ ŁAM produkt, po otrzymaniu stosownych zezwoleń, będzie mógł być wykorzystywany w przemyśle.

Czytaj więcej

Skomentuj