Zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych, częściowe zwolnienie z opłaty śmieciowej, 50-krotna obniżka dzierżawy za ogródki letnie, możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości, utworzenie punktu doradztwa kryzysowego dla lokalnych firm – to główne punkty Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, który zaprezentował dzisiaj Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pakiet jest efektem prac powołanego w ubiegłym tygodniu zespołu, w skład którego weszli przedstawiciele podmiotów zrzeszających przedsiębiorców (Regionalnej Izby Gospodarczej, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości) oraz wszystkich klubów posiadających swoich przedstawicieli w Radzie Miasta. Ma stanowić uzupełnienie działań rządowych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

– Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. (…) W Katowicach mamy dziś 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. (…) Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma dwa najważniejsze cele: utrzymanie firm oraz zachowanie miejsc pracy. Jest on wynikiem zarówno rozmów z naszymi przedsiębiorcami, jak i pracy kilkunastoosobowego zespołu – m.in. przedstawicieli biznesu, ale też radnych wszystkich klubów Rady Miasta, którym dziękuję za sprawną pracę ponad podziałami – powiedział Marcin Krupa.

Obniżenie czynszu za lokale użytkowe

Pakiet składa się z pięciu filarów. Pierwszy dotyczy najemców lokali użytkowych będących własnością miasta.  – Firmy, które na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (z 13 marca) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20 marca z nowelizacją z 24 marca) musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań – zapowiada prezydent Katowic.

Po ponownym otwarciu firmy, przez okres trzech miesięcy, przedsiębiorcy będą płacić połowę czynszu. Płatność tę będzie można rozłożyć na raty na kolejne sześć miesięcy. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich działalności otrzymają 50% zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń – dodaje Krupa i podkreśla, że zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek przedsiębiorców.

Drugi filar obejmuje pomoc podmiotom dzierżawiącym od miasta. Opłata za ogródki letnie zostanie ograniczona do końca roku do 1 grosza za metr kwadratowy. Dzierżawcy powierzchni lub obiektów handlowych na targowiskach miejskich będą traktowani podobnie jak najemcy lokali użytkowych będących własnością miasta i będą podlegać takim samym zwolnieniom jak oni.

Zwolnienie z podatków

Trzeci filar dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy w wyniku obecnej sytuacji mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie), zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie będzie dokonywane na wniosek przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci zapisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za kwiecień, maj, czerwiec maksymalnie do 30 września.

Podobnie w przypadku podatku od środków transportu – również będzie można wnioskować o jego umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty. Przedsiębiorcy będą mogli się starać także o obniżenie opłaty śmieciowej o 50% za okres obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego.

W ramach czwartego filaru  zostanie utworzony Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pomoc w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz wsparcie psychologów i doradców z branży HR.

Wniosek do premiera oraz innych organizacji

Piąty filar obejmuje działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych. – Przede wszystkim chciałbym zaapelować do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom, by w tym trudnych okresie zwolnili ich z czynszów w całości lub w części. Jeśli firmy upadną nikt nie będzie płacił czynszów. Przetrwanie firm leży w naszym wspólnym interesie – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

W ramach tego filaru prezydent Marcin Krupa wystąpi do premiera z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców, m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych. Prezydent zwróci się także do Stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów, jak ZAIKS, STOART, SAWP czy też ZPAV z wnioskiem o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

– Wystąpimy także do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wnioskiem o przekazanie 100 milionów złotych dla gmin tworzących metropolię. Byłby to fundusz dedykowany wsparciu przedsiębiorców. Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji zarząd GZM zdaje sobie sprawę z priorytetowego charakteru tych działań – podkreśla prezydent Marcin Krupa i dodaje, że dodatkowo podjęte zostały działania w celu utworzenia Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom z pulą 10 mln zł. Aktualnie trwa analiza prawna dotycząca możliwości i sposobu jego powołania.

– Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy zaprezentowany przez Miasto Katowice wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego rodzimego biznesu. To ważne, że jako przedstawiciele przedsiębiorców zostaliśmy zaproszeni do tej ważnej dyskusji i mieliśmy wpływ na przedstawione rozwiązania. Jako przedsiębiorcy jesteśmy nauczeni brać sprawy we własne ręce i działać nawet wbrew okolicznościom losu. Sytuacja jest jednak wyjątkowa – dlatego wsparcie oferowanie przez Miasto Katowice może uratować wiele firm przed upadkiem, a części pozwolić szybciej stanąć na nogi – stwierdził Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez prezydenta.

Podczas poniedziałkowej konferencji prezydent zapowiedział dodatkowo, że Miasto i wszystkie jednostki miejskie wprowadzą zasadę minimalizacji terminów płatności tak, by miejscy wykonawcy i podwykonawcy otrzymywali płatności w jak najszybszym terminie.

Jak skorzystać z katowickiego pakietu przedsiębiorcy?

– Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Będziemy bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej. Chcemy też uspokoić przedsiębiorców, że za okresy przyznanych karencji, prolongat lub wydłużeń terminów spłat nie będą naliczane odsetki, a przedsiębiorca nie będzie obciążany karami czy sankcjami za te okresy. Chciałbym też podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, iż żaden program nie uwzględni wszystkich sytuacji – dlatego każdą sprawę z jaką trafią do nas przedsiębiorcy będziemy rozpatrywać indywidualnie – wskazał Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy będzie koordynować katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Czytaj więcej

Skomentuj