W podwrocławskiej gminie Siechnice żyje objęta ścisłą ochroną gatunkową kania ruda. Dzięki prowadzonej obecnie modernizacji oczyszczalni ścieków poprawi się stan środowiska w okolicy, a zatem i warunki bytowania kanii.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Siechnicach otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego blisko 10 mln złotych europejskiej dotacji na modernizację oczyszczalni ścieków. Dodatkowo inwestycję wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczką w kwocie ponad 9 mln zł. Wartość całego zadania to około 24 mln zł.

W siechnickiej oczyszczalni zostaną wymienione m.in. pompy ścieków i osadu, mieszadła, dyfuzory, armatura, elektryka oraz automatyka. Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i potrwają do października 2018 r.

Dwa razy większa wydajność

Już wykonano płytę denną, zbrojenie ścian i częściowo wymurowano ściany zbiorników. Wylano także fundamenty, a aktualnie wznoszone są ściany stacji dmuchaw i odwadniania osadu. Wyburzono stary budynek krat. Wykonano także częściowo montaż nowych rurociągów technologicznych i zdemontowano wyeksploatowane instalacje. Zlikwidowano również stare poletka do odwadniania osadu oraz zbiornik nieczystości płynnych.

Dzięki zaplanowanym pracom oczyszczalnia podwoi wydajność: z aktualnej 1,8 tys. m3 do 3,6 tys. m3 na dobę. Jest to konieczne, bowiem do podwrocławskiej gminy Siechnice sprowadzają się wciąż nowi mieszkańcy.  Rozwój gminy musi być zrównoważony, bowiem leżą tam cenne przyrodniczo obszary europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 “Grądy Odrzańskie”. Jest to miejsce bytowania m.in. chronionej kanii rudej.

Raj dla dzikiego ptactwa

“Grądy”, które obejmują prawie 20 tys. hektarów doliny Odry to jeden z najcenniejszych przyrodniczo jej fragmentów z zachowanymi naturalnymi fragmentami krajobrazu, m.in. piaszczysto-żwirowatymi wyspami, starorzeczami, pozostałościami rozlewisk oraz cennymi kompleksami lasów liściastych. To prawdziwy raj dla dzikiego ptactwa.

Dodatkowo ponad tysiąc hektarów, leżących w dużej części na terenie gminy Siechnice zostało zagospodarowane na tereny wodonośne dla Wrocławia. Nazywa się je “Zielonymi Płucami” stolicy Dolnego Śląska. Te również wymagają ciągłej ochrony, aby zapewnić wrocławianom czystą wodę w kranach.

Czytaj więcej

Skomentuj