Ukazał się drugi numer kwartalnika „Rozwój i Środowisko” wydawanego przez firmę Abrys we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów. Czasopismo jest, integralną częścią „Przeglądu Komunalnego”.

Bieżący numer, który został opublikowany w sierpniu, poświęcono efektywnej gospodarce przestrzennej.

Krytyczna ocena

– Nasz system planowania przestrzennego nie jest ani skuteczny, ani dla nikogo w dłuższej perspektywie korzystny, ani efektywny w rozumieniu dobrej relacji nakładów do rezultatów – pisze w jednym z artykułów dr hab. inż. arch. Maciej Borsa, pierwszy wiceprezes, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich.

– Krytyczne oceny stanu zagospodarowania kraju i funkcjonującego systemu planowania przestrzennego, który przyczynia się wręcz do pogłębiania tych kryzysowych zjawisk, ujawniają brak pożądanej efektywności w prowadzeniu gospodarki przestrzennej, wymaga to pilnego wypracowania sposobów naprawy tego stanu – dodaje Janusz Korzeń, architekt urbanista z Towarzystwa Urbanistów Polskich. Ich kierunki zostały nakreślone w przyjętym przez Radę Ministrów pod koniec ubiegłego roku nowym „Systemie Zarządzania Rozwojem Polski”.

Konieczna reforma

Nowe wydanie „Rozwoju i Środowiska” to także najważniejsze informacje odnośnie reformy systemu planowania przestrzennego oraz zasad przyjętych dla nowego modelu planowania przestrzennego. Więcej w artykule prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego, członka Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym silnie powiązane jest również efektywne energetycznie planowanie przestrzenne. Z kwartalnika dowiemy się jak w świadomy sposób zacząć wymagać rozwiązań przestrzennych, gwarantujących zmniejszenie nakładów energetycznych.

Jak podnieść jakość życia mieszkańców?

Kolejny artykuł prezentuje drogę prowadząca do wyjątkowo silnego rozwoju gospodarczego gminy Zator. Swój sukces gmina osiągnęła nie dzięki dogodnej lokalizacji i niepowtarzalnych zasobach, lecz dzięki wysokiej aktywności własnej – skoncentrowanej na osiągnięciu jasno sprecyzowanej wizji rozwoju.

Długofalowa i rozważna polityka zarządzania zasobem nieruchomości może być impulsem do pozytywnych zmian na płaszczyźnie gospodarczej, chociażby w zakresie zwiększania wpływów podatkowych przekonują w swoim artykule przedstawiciele Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Jak informują, podstawowym narzędziem pozwalającym kształtować lokalną politykę rozwoju jest racjonalne i efektywne gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości. W swoim artykule przebadali oni m.in. poziom zasobów nieruchomości komunalnych, mierzony jako udział gruntów należących do GZN w powierzchni gminy ogółem, przeanalizowali aktywność miast w zakresie gospodarki nieruchomościami przez pryzmat ich wydatków budżetowych na ten cel. A dalej bazując na zestawieniu wartości obu wskaźników, stworzono typologię ośrodków miejskich.

Ponadto w jednym z materiałów został przybliżony model nowoczesnej, skutecznej urbanistyki operacyjnej skierowanej do polskich miast. W czasopiśmie „Rozwój i Środowisko” zaprezentowano wiele praktycznych przykładów służących zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej, która ostatecznie ma przyczynić się do podnoszenia jakości życia mieszkańców.


Na temat efektywnego realizowania gospodarki przestrzennej więcej będzie również można się dowiedzieć podczas konferencji „Gospodarowanie mieniem”, która odbędzie się 17 września w Poznaniu.

Gosp. mieniem 750 x300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj