Według Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach system gospodarki odpadami w gminach powinien dążyć do pokrycia kosztów swojej działalności. W praktyce oznacza to najczęściej wzrost opłat ponoszonych przez mieszkańców z tytułu zagospodarowania odpadów.

Zapytanie odnośnie finansowania systemów gospodarki odpadami wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach od jednego z radnych gminy Sitkówka-Nowiny.

Łukasz Gryń zapytał w liście do RIO, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami system powinien się samofinansować. Dokładniej – czy jego koszty należy pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z tzw. opłaty śmieciowej oraz czy wójt może założyć w budżecie taką jej wysokość, aby pokrywała ona rzeczywisty koszt gospodarki odpadami w regionie.

Odpowiedzi udzielił Zbigniew Rękas z RIO w Kielcach. – System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować – wyjaśnił Rękas. Oznacza to, że gmina musi ustalać opłaty na takim poziomie, aby “zabezpieczył on pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

Według Rękasa w tym wypadku należy powołać się przede wszystkim na dwa akty prawne: ustawę o finansach publicznych z 2009 r. oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg).

Zbigniew Rękas zastrzegł jednocześnie, że odpowiedź Izby nie stanowi wiążącej wykładni prawa.

Źródło: RIO

Czytaj więcej

Skomentuj