Parlament Europejski przyjął wiążące cele dla energii odnawialnej i orientacyjne cele dla efektywności energetycznej, niezbędne dla osiągnięcia klimatycznych zamierzeń UE. Kraje członkowskie muszą je osiągnąć do 2030 roku.

Parlament oczekuje od krajów UE 32,5% wzrostu efektywności energetycznej do 2030 r. Do 2030 r. energia odnawialna musi stanowić 32% zużytej energii. Nakazuje też przechodzenie na biopaliwa drugiej generacji.

We wtorkowym głosowaniu PE potwierdził nieformalne porozumienia osiągnięte w czerwcu przez Parlament i Radę Europy. Porozumienie na temat efektywności energetycznej przyjęto 434 głosami do 104, przy 37 wstrzymujących się od głosu. Porozumienie na temat odnawialnych źródeł energii przyjęto 495 głosami do 68, przy 61 wstrzymujących się od głosu.

Te trzy ważne dokumenty legislacyjne stanowiące część pakietu “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.

Rachunki zmaleją

Dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej Europejczycy będą mogli zmniejszyć swoje rachunki za energię. Ponadto Europa zmniejszy swoją zależność od zewnętrznych dostawców ropy naftowej i gazu, poprawi lokalną jakość powietrza i będzie chronić klimat.

Po raz pierwszy państwa członkowskie będą również zobowiązane do ustanowienia specjalnych środków w zakresie efektywności energetycznej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Państwa członkowskie będą musiały zapewnić obywatelom możliwość samodzielnego wytwarzania energii odnawialnej na własne potrzeby oraz na magazynowanie i sprzedaż nadwyżki produkcji.

Biopaliwa drugiej generacji mogą odegrać znaczącą rolę w zmniejszeniu ilości dwutlenku węgla wytwarzanego przez transport. Do 2030 r. co najmniej 14 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie musi pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Plan dziesięcioletni

Każde państwo członkowskie będzie musiało przedstawić dziesięcioletni “zintegrowany krajowy plan w zakresie energii i klimatu” wraz z krajowymi celami, planami uczestnictwa, polityką i środkami na wykonanie przedstawionych planów do 31 grudnia 2019 r., a następnie co dziesięć lat.

Po formalnym przyjęciu porozumienia przez Radę, nowe zasady zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdą w życie 20 dni po ich opublikowaniu. Rozporządzenie w sprawie zarządzania będzie bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Nowe elementy pozostałych dwóch dyrektyw będą musiały stać się częścią do prawa krajowego nie później niż 18 miesięcy od ich wejścia w życie.

Czytaj więcej

Skomentuj