Projekt z dofinansowaniem w ramach Programu LIFE zakłada pomoc dla nietoperzy. Dofinansowanie w kwocie 7 milionów złotych. Międzynarodowa współpraca specjalistów. Powstaną obiekty służące ochronie 4 gatunków tych zagrożonych zwierząt.

Ponad 7 milionów złotych dotacji otrzyma Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, na realizację projektu pod nazwą: „PODKOWIEC PLUS: powrót do lasu – ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujęciu całościowym”, w ramach Programu LIFE.

Wieże, stawy i zimowiska

Celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu ochrony 9 zagrożonych gatunków nietoperzy w trzech krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Projekt służyć ma poprawie stanu schronień rozrodczych nietoperzy. Powstanie więc 10 wież dla nietoperzy. Zakłada się także zwiększenie liczby zimowisk nietoperzy poprzez budowę 5 hibernakulów. Kolejny krok to polepszenie stanu żerowisk, dzięki budowie 3 stawów.

100 optymalnych schronień

Planuje się też stworzenie 100 optymalnych schronień i zwiększenie bezpieczeństwa lokalnych populacji nietoperzy. Efektem ma być rozrost populacji podkowca małego i nocka orzęsionego o 10%. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring 108 dotychczasowych schronień nietoperzy znajdujących się na obszarze projektu.

Granty, podręczniki i warsztaty

Projekt obejmuje także szereg aktywności o charakterze edukacyjno-komunikacyjnym, w tym co najmniej 10 działań w ramach małych grantów dla lokalnych społeczności, stworzenie 3 podręczników dla grup zawodowych, przeprowadzenie 3 typów warsztatów dla wybranych grup odbiorców oraz stworzenie 5-języcznej strony internetowej na temat ochrony nietoperzy. Informacje na temat projektu dotrą do 3 milionów osób. A 20 tysięcy osób weźmie udział w wydarzeniach podczas których promowany będzie powyższy projekt. Zaplanowano też 10 prezentacji w trakcie krajowych i międzynarodowych sympozjów.

4 gatunki nietoperzy

Projekt dotyczyć będzie 4 gatunków nietoperzy objętych działaniami ochronnymi w Polsce. Gatunki te to: podkowiec mały, nocek orzęsiony, nocek duży i mopek zachodni. Wszystkie one figurują w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, Porozumieniu EUROBATS oraz w prawodawstwie krajowym. Dwa pierwsze mają na obszarze realizacji projektu status ochronny: EN (zagrożony), a kolejne odpowiednio VU (narażony) i DD (brak danych).
Dodajmy, że zasięg projektu w Polsce obejmuje wszystkie obszary sieci Natura 2000 położone na południu Polski.

Realizacja do 2026 roku

Polskim współbeneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Całkowity budżet wynosi ponad 21 mln zł. W realizację projektu włączą się także: rumuńskie Stowarzyszenie Centrum Badań i Ochrony Nietoperzy, czeskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy oraz słowackie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy.
Wdrażanie powyższych inwestycji potrwa do września 2026 roku. Pieniądze na realizację polskiej części projektu przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę o współfinansowaniu przez NFOŚiGW zawarto 10 maja 2022 r.
Powyższy projekt to kontynuacja Programu Ochrony Podkowca Małego w Polsce, realizowanego przez Towarzystwo „pro Natura” od 1996 roku. R.G.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj