Realizacja każdej inwestycji nie zaczyna się w momencie podjęcia prac w terenie, ale już na etapie jej planowania, którego następstwem jest uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, a tych w praktyce może być nawet kilka. Zgodnie z ogólnymi prawami ekonomii, wydłużenie czasu realizacji inwestycji wpływa na podniesienie jej kosztów. Dlatego w praktyce podejmowane są działania zmierzające do skrócenia czasu realizacji przedsięwzięć.

 

Z reguły działania w tym zakresie wykazują inwestorzy. Jednak w przypadku tych rodzajów inwestycji, na których zależy również państwu, wprowadzane są rozwiązania o charakterze ustawowym, mające ułatwić ich realizację. Jednym z takich przykładów jest budownictwo mieszkaniowe.

W tym celu została uchwalona ustawa z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (DzU z 2018 r., poz. 1496). Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 1 tego aktu prawnego: Na wniosek inwestora w decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej właściwy organ zezwala, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Do inwestycji mieszkaniowych stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r. poz. 142, 10 i 650).

Czym jest inwestycja mieszkaniowa?

Przytoczone rozwiązanie jest jednak wyjątkiem od reguły, jaką jest oddzielne uzyskiwanie pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Dlatego też w pierwszej kolejności niezbędne staje się precyzyjne ustalenie, kiedy może on znajdować zastosowanie w praktyce. Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 2 ustawy przez inwestycję mieszkaniową rozumie się: Przedsięwzięcie obejmujące budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę, w wyniku której powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi, drogami wewnętrznymi, a także roboty budowlane niezbędne do obsługi oraz prawidłowego wykonania tych prac; inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Natomiast w myśl art. 2 pkt 3 ustawy przez inwestycję towarzyszącą rozumie się: Inwestycję w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy: sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650), dróg publicznych, obiektów infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, dziennych domów pomocy, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, terenów zieleni urządzonej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową lub usługową, o ile służą obsłudze mieszkańców budynków będących przedmiotem inwestycji mieszkaniowej.

Jeśli więc w konkretnym przypadku będą spełnione przesłanki uzasadniające uznanie konkretnego przedsięwzięcia za inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą, a rada gminy na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy podjęła uchwałę o realizacji inwestycji mieszkaniowych, lub ? na podstawie art. 20 ustawy o realizacji inwestycji towarzyszących ? podję...