Szczury w miastach mogą sprawiać poważne problemy, stąd potrzeba przeprowadzania akcji deratyzacyjnych. Przebieg i charakterystykę tego rodzaju działań omówimy na przykładzie Wrocławia. 

Tegoroczna letnia akcja deratyzacyjna w tym mieście prowadzona była od 1 do 31 lipca. Objęła ona centrum Wrocławia, to jest obszar ograniczony rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ulicą Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą. Oznaczało to, że na tym terenie z chwilą rozpoczęcia deratyzacji wyłożono preparaty deratyzacyjne. Środki te były na bieżąco uzupełniane przez cały czas trwania obowiązkowej deratyzacji, a w zależności od bieżącej sytuacji także po planowanym zakończeniu akcji. Na bieżąco też prowadzono monitoring pobierania preparatu i usuwano go dopiero po stwierdzeniu zaprzestania pobierania go przez gryzonie. 

Obowiązek właścicieli nieruchomości 

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji na terenie Wrocławia zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. To m.in. nieruchomości, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe podpiwniczone, wnętrza międzyblokowe i miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej, wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależn...