Senat zaproponował jedną poprawkę do zmiany ustawy Prawo wodne, dotyczącej wymogów formalnych przy wprowadzaniu do kanalizacji ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Ustawę z poprawką poparło 95 senatorów, nikt nie był przeciw, dwóch się wstrzymało. Ustawa wróci teraz do Sejmu.

Poprawka przewiduje, że właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, zawierające substancje szczególnie szkodliwe, obowiązany jest wyrazić zgodę, jeżeli ścieki te spełniają odpowiednie wymagania i istnieją techniczne możliwości ich przyjęcia.

Przedsiębiorca wodno-kanalizacyjny może w rezultacie zablokować przedsiębiorcę chcącego odprowadzać ścieki, jeżeli nie spełnia warunków przyłączenia do sieci. Ponadto w razie stwierdzenia, że odprowadzane ścieki nie spełniają norm, przedsiębiorca wodno-kanalizacyjny może zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Przepisy stanowią też, że w przypadku odmowy przyłączenia do sieci przedsiębiorca mógłby się odwołać do Wód Polskich.

Zmiana Prawa wodnego to inicjatywa poselska. Według wnioskodawców stanowi ona doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów przedkładanych na etapie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Czytaj więcej

Skomentuj