Do publicznych konsultacji trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach, który resort środowiska przedstawił w piątek. Nowela zakłada czterokrotnie wyższą opłatę śmieciową za niesegregowanie odpadów komunalnych. Nowością jest też rozdzielenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Celem nowelizacji jest: „uproszczenie i ujednolicenie funkcjonujących w gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a co za tym idzie zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia” – czytamy w uzasadnieniu dołączonym do projektu.

Nowa ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Wśród jej głównych założeń znalazło się podniesienie opłaty za niesegregowanie odpadów. Za brak segregacji u źródła mieszkańcy zapłacą tym samym nie dwa, a cztery razy więcej aniżeli w przypadku prowadzenia zbiórki selektywnej.

Według szacunków Ministerstwa Środowiska po wprowadzeniu zmian kwota ta wyniosłaby ok. 32 zł na osobę. Z obliczeń MŚ wynika, że zmiana ta spowoduje wzrost w dochodach wszystkich gmin w Polsce średnio o ponad 110 mln zł rocznie, czyli w przeliczeniu na gminę średnio 44,7 tys. zł na rok.

Nowością jest też wprowadzenie obowiązku objęcia gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Nowela zakłada również wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad odbierającymi je firmami. Nielegalne praktyki podmiotów wyłonionych przez gminy na drodze przetargu ukrócić ma wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów.

Ograniczyć nieprawidłowości miałoby również uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania – czytamy w projekcie.

Proponuje się również wprowadzenie stałej ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym. W tym przypadku stawka byłaby równa 96 zł (średnia stawka od osoby wynosząca 8 zł razy 12 miesięcy). Jednocześnie proponuje się wyłączenie przepisów dotyczących ustalania tej stawki do rodzinnych ogródków działkowych ROD. Tu opłata będzie ustalana jak dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Projekt zakłada ponadto nowy system zliczania osiąganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Nowe przepisy umożliwiają liczenie wymaganych 50 proc. wagi w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych skierowanych do recyklingu. Nie jak dotąd w odniesieniu do poszczególnych czterech frakcji.

Zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieliby być również właściciele nieruchomości posiadający przydomowy kompostownik, którzy we własnym zakresie przetwarzają odpady bio.

Czytaj więcej

Skomentuj