Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu zaproponowała we wtorek, 3 sierpnia wprowadzenie poprawki do nowelizacji Prawa wodnego, polegającej na konieczności wyrażenia zgody przez firmę wodno-kanalizacyjną na przyjęcie ścieków.

Poprawka, która została złożona przez senator Jadwigę Rotnicką (KO) zakłada, że właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których mają być wprowadzane ścieki przemysłowe, obowiązany jest wyrazić zgodę, jeżeli ścieki te spełniają odpowiednie wymagania i istnieją techniczne możliwości przyjęcia tych ścieków.

Nowela Prawa wodnego to poselski projekt. Według wnioskodawców stanowi on doprecyzowanie wymogów formalnych w zakresie dokumentów przedkładanych na etapie uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Według projektodawców poprawka nie zablokuje możliwości kontroli, czy ścieki wprowadzane do kanalizacji spełniają normy. Przedsiębiorca wodno-kanalizacyjny może bowiem zablokować przedsiębiorcę chcącego odprowadzać ścieki, jeżeli nie spełnia warunków przyłączenia do sieci.

Ponadto, w razie stwierdzenia, że odprowadzane ścieki nie spełniają norm, przedsiębiorca wodno-kanalizacyjny może zamknąć przyłącze kanalizacyjne.

Przepisy stanowią też, że w przypadku odmowy przyłączenia do sieci przedsiębiorca mógłby się odwołać do Wód Polskich.

Zgodnie z uzasadnieniem noweli, spełnieniem warunku formalnego będzie zarówno przedstawienie oświadczenia o wyrażeniu zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na odbiór ścieków, jak również przedstawienie obowiązującej umowy z takim właścicielem. Zmiana w przepisach ma prowadzić „do ułatwienia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w powyższym zakresie przez podmioty korzystające z urządzeń kanalizacyjnych podmiotów trzecich” – wskazano.

Czytaj więcej

Skomentuj