Na ten dokument od wielu miesięcy czekały przedsiębiorstwa wod-kan z całej Polski. Tzw. rozporządzenie taryfowe zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw i weszło już w życie.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostało opublikowane w piątek i weszło już w życie.

W oparciu o nie przedsiębiorstwa wod-kan muszą przedstawić w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o zatwierdzenie taryf. Mają na to czas od 12 marca.

Rozporządzenie zawiera szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie i niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu oraz warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na stronie internetowej PGW Wody Polskie niebawem mają się pojawić się szczegółowe wytyczne dotyczące wypełniania wniosków.

Amortyzacja dopuszczona w całości

Ostateczna treść rozporządzenia uwzględnia postulat, o którego uwzględnienie  zabiegała branża wodno-kanalizacyjna (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, regionalne stowarzyszenia branżowe). Chodzi o możliwość ujmowania amortyzacji w całości, niezależnie od źródeł finansowania środka trwałego.

Przepis w ostatecznym brzmieniu stanowi, że jednym z kosztów taryfowych jest „amortyzacja lub odpisy umorzeniowe ustalane zgodnie z przepisami o rachunkowości od wartości początkowej środków trwałych metodą liniową niezależnie od źródeł ich finansowania”.

Zniesiono ograniczenie marży zysku

W stosunku do projektu rozporządzenia przedstawionego jeszcze przez Ministerstwo Środowiska w styczniu tego roku przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i opublikowane właśnie rozporządzenie wprowadza jeszcze kilka istotnych postulowanych zmian.

Uwzględniono m.in. postulaty branży, by nie wprowadzać 5-procentowego ograniczenia marży zysku, zniesiony został też obowiązek pomniejszania niezbędnych przychodów o nadwyżkę zysku z lat poprzednich i wykreślono możliwość stosowania opłaty za przyłączenie do urządzeń wod-kan.

Rozporządzenie taryfowe 2018 – pełny tekst dostępny jest TUTAJ.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj